Mẫu Chứng Từ Kế Toán Thuế

mau chung tu lao dong tien luong , mau chung tu ke toan ban hang , mau chung tu ke toan tien te , mau chung tu ke toan tai san co dinh (tscd), mau chung tu ke toan hang ton kho

dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong ,lop ke toan truong tai ha noi dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong ,lop ke toan truong tai tphcm

Nguyen ly ke toan co ban, Lớp kế toán cho người mới học Ke toan thuc hanh, học kế toán thực hành thực tế

Mẫu số 07 - VT : BẢNG PHÂN BỔ NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU CÔNG CỤ, DỤNG CỤ

Đơn vi:………..

Bộ phận:……….

Mẫu số: 07 - VT

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG PHÂN BỔ NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU

CÔNG CỤ, DỤNG CỤ

Tháng ....năm ....

Số: .......................

STT

Ghi Có các TK

Đối tượng sử dụng

(Ghi Nợ các TK)

Tài khoản 152

Tài khoản 153

Tài khoản 142

Tài khoản 242

Giá hạch toán

Giá thực tế

Giá hạch toán

Giá thực tế

A

B

1

2

3

4

5

6

1

TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang (TK 631 – Giá thành sản xuất)

2

TK 642 – Chi phí quản lý kinh doanh

3

TK 142 – Chi phí trả trước ngắn hạn

4

TK – 242 Chi phí trả trước dài hạn

5

......

Cộng

Ngày ...tháng ...năm ...

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

 

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

 

Mẫu số 07 - VT : BẢNG PHÂN BỔ NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU CÔNG CỤ, DỤNG CỤ
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!