Mẫu Chứng Từ Kế Toán Thuế

mau chung tu lao dong tien luong , mau chung tu ke toan ban hang , mau chung tu ke toan tien te , mau chung tu ke toan tai san co dinh (tscd), mau chung tu ke toan hang ton kho

dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong ,lop ke toan truong tai ha noi dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong ,lop ke toan truong tai tphcm

Nguyen ly ke toan co ban, Lớp kế toán cho người mới học Ke toan thuc hanh, học kế toán thực hành thực tế

Mẫu số 08a - TT : BẢNG KIỂM KÊ QUỸ (Dùng cho VNĐ)

Đơn vi:………..

Bộ phận:……….

Mẫu số: 08a - TT

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG KIỂM KÊ QUỸ

(Dùng cho VNĐ)

Số:.....................

Hôm nay, vào ....giờ ...ngày ...tháng ...năm ...

Chúng tôi gồm:

Ông/Bà: ...........................................................................................Đại diện kế toán

Ông/Bà: ...........................................................................................Đại diện thủ quỹ

Ông/Bà: ...........................................................................................Đại diện ...........

Cùng tiến hành kiểm kê quỹ tiền mặt kết quả như sau:

STT

Diễn giải

Số lượng

Số tiền

A

B

1

2

I

Số dư theo sổ quỹ:

x

.....................

II

Số kiểm kê thực tế

x

.....................

1

Trong đó:

2

- Loại

.....................

.....................

3

- Loại

.....................

.....................

4

- Loại

.....................

.....................

5

- ...

.....................

.....................

III

Chênh lệch (III = I – II)

x

.....................

- Lý do: + Thừa: .....................................................................................................

+ Thiếu: ....................................................................................................

- Kết luận sau khi kiểm kê quỹ: ....................................................................................

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Thủ quỹ

(Ký, họ tên)

Người chịu trách nhiệm kiểm kê quỹ

(Ký, họ tên)

Mẫu số 08a - TT : BẢNG KIỂM KÊ QUỸ (Dùng cho VNĐ)
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!