Biểu Mẫu Thuế

Bieu mau thue , bieu thue , mau to khai thue tndn , mau to khai thue tncn , mau to khai thue gtgt , mau to khai thue ttđb, mau to khai thue tai nguyen, mau khai thue mon bai, mau to khai thue lien quan den su dung dat dai , mẫu khai phí, lệ phí, mẫu tờ khai thuế khoán, mau khai thue nha thau nuoc ngoai , mau khai thue doi voi thuy dien , biểu mẫu khai thuế

Mẫu số 03/SDNN : Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp

Mẫu số 03/SDNN : Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

Mẫu số: 03/SDNN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 28 /2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.)

TỜ KHAI THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP

(Dùng cho đất trồng cây lâu năm thu hoạch một lần)

[01] Kỳ tính thuế: Năm ......

[02] Lần đầu:

[03] Bổ sung lần thứ :

[04] Tên người nộp thuế

[05] Mã số thuế

[06] Địa chỉ:

Phường/xã:

Quận/huyện:

Tỉnh/Thành phố

[07] Điện thoại:

[08] Fax:

[09] Email:

[10] Đại lý thuế (nếu có) :

[11] Mã số thuế:

[12] Địa chỉ:

[13] Quận/huyện: [14] Tỉnh/Thành phố:

[15] Điện thoại: [16] Fax: [17] Email:

[18] Hợp đồng đại lý thuế, số .ngày

[19] Địa chỉ lô đất trồng cây lâu năm thu hoạch một lần: ....................................................

[20] Diện tích lô đất trồng cây lâu năm thu hoạch một lần (ha):...........................................

[21] Loại cây lâu năm thu hoạch một lần: ...........................................................................

[22] Diện tích đất khai thác cây lâu năm thu hoạch một lần (ha): ........................................

[23] Sản lượng khai thác cây lâu năm thu hoạch một lần (tấn/ha hoặc m3/ha):..................

[24] Giá bán một đơn vị sản phẩm tại nơi khai thác (đồng/ tấn hoặc đồng/m3):.................

[25] Giá trị sản lượng khai thác [25] = [23] x [24].............................................................

[26] Thuế sử dụng đất nông nghiệp được miễn, giảm (nếu có): .........................................

[27] Thuế sử dụng đất nông nghiệp phải nộp [27] = ([25] x 4%) - [26] .............................

Tôi xin cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu kê khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:

Ngày......... tháng........... năm..........

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)

 

 

 

 

>> Tải Mẫu số 03/SDNN

Mẫu số 03/SDNN , 03/SDNN , Mẫu số 03/SDNN : Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp , mau so 03/sdnn : to khai thue su dung dat nong nghiep

Mẫu số 03/SDNN : Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp
 

HÀ NỘI

ho tro online ha noi

ho tro online ha noi

ho tro online ha noi

TPHCM

 

ho tro online TPHCM

ho tro online TPHCM

ho tro online TPHCM

ho tro online TPHCM - skype

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!