Thông tư 133- 2016. mẫu số s06- dnn- sổ chi tiết vật liệu dụng cụ( sản phẩm ,hàng hóa)

Thông tư 133- 2016. mẫu số s06- dnn- sổ chi tiết vật liệu dụng cụ( sản phẩm ,hàng hóa)


THÔNG TƯ 133- 2016. MẪU SỐ S06- DNN- SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU DỤNG CỤ( SẢN PHẨM ,HÀNG HÓA)

 

Đơn vị: …………………………..

 

Địa chỉ: …………………………...

Mẫu số S06-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU, DỤNG CỤ (SẢN PHẨM, HÀNG HÓA)

Năm…..

Tài khoản: ….. Tên kho:…….

Tên, quy cách nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ (sản phẩm, hàng hóa) ……………………………….

Đơn vị tính: ……………..

Chứng từ

Diễn giải

Tài khoản đối ứng

Đơn giá

Nhập

Xuất

Tồn

Ghi chú

Số hiệu

Ngày, tháng

Số lượng

Thành tiền

Số lượng

Thành tiền

Số lượng

Thành tiền

A

B

C

D

1

2

3=1x2

4

5=(1x4)

6

7=(1x6)

8

Số dư đầu kỳ

 

Cộng tháng

x

x

- Sổ này có .... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ:...

 


Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

 

Ngày ... tháng ... năm ...
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

 

Thông tư 133- 2016. mẫu số s06- dnn- sổ chi tiết vật liệu dụng cụ( sản phẩm ,hàng hóa)
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!