Thông tư 133- 2016. mẫu số s08 – dnn- thẻ kho (sổ kho)

Thông tư 133- 2016. mẫu số s08 – dnn- thẻ kho (sổ kho)

 

THÔNG TƯ 133- 2016. MẪU SỐ S08 – DNN- THẺ KHO (SỔ KHO)

 

 

Đơn vị: …………………………..

 

Địa chỉ: …………………………...

Mẫu số S08-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

THẺ KHO (SỔ KHO)

Người lập thẻ:…….

Tờ số………………

- Tên, nhãn hiệu, quy cách vật tư:

- Đơn vị tính:

- Mã số:

Số TT

Ngày, tháng

Số hiệu chứng từ

Diễn giải

Ngày nhập, xuất

Số lượng

Ký xác nhận của kế toán

Nhập

Xuất

Nhập

Xuất

Tồn

A

B

C

D

E

F

1

2

3

G

 

 

 

Cộng cuối kỳ

x

x

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ: ...

 


Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

 

Ngày ... tháng ... năm ...
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

 

Thông tư 133- 2016. mẫu số s08 – dnn- thẻ kho (sổ kho)
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!