Thông tư 200- 2014. mẫu số s22- dn -sổ theo dõi tài sản cố định và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng

Thông tư 200- 2014. mẫu số s22- dn -sổ theo dõi tài sản cố định và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng

 

THÔNG TƯ 200- 2014. MẪU SỐ S22- DN -SỔ THEO DÕI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ TẠI NƠI SỬ DỤNG

Đơn vị:…………………… Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S22-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

sổ Theo dõi tài sản cố định và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng

Năm......

Tên đơn vị (phòng, ban hoặc người sử dụng).....

 

Ghi tăng tài sản cố định và công cụ, dụng cụ

Ghi giảm tài sản cố định và công cụ, dụng cụ

Ghi chú

Chứng từ

Tên, nhãn hiệu,

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Số tiền

Chứng từ

Lý do

Số lượng

Số tiền

Số hiệu

Ngày, tháng

quy cách tài sản cố định và công cụ, dụng cụ

Số hiệu

Ngày, tháng

A

B

C

D

1

2

3=1x2

E

G

H

4

5

I

 

 

 

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ: ...

 

Ngày..... tháng.... năm .......

 

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

 

Giám đốc

 

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Thông tư 200- 2014. mẫu số s22- dn -sổ theo dõi tài sản cố định và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!