Tài khoản kế toán và hệ thống tài khoản kế toán In

Tài khoản kế toán và hệ thống tài khoản kế toán

1. Tài khoản kế toán dùng để phân loại và hệ thống hóa các nghiệp vụ kinh tế, tài chính theo nội dung kinh tế.

2. Hệ thống Tài khoản kế toán gồm các tài khoản kế toán cần sử dụng. Mỗi đơn vị kế toán phải sử dụng một hệ thống tài khoản kế toán.

3. Bộ Tài chính quy định cụ thể tài khoản kế toán và hệ thống tài Tài khoản kế toán.

 

 

 

Tài khoản kế toán và hệ thống tài khoản kế toán