Lựa chọn áp dụng hệ thống tài khoản kế toán In

Lựa chọn áp dụng hệ thống tài khoản kế toán

1. Đơn vị kế toán phải căn cứ vào hệ thống Tài khoản kế toán do Bộ Tài chính quy định để lựa chọn hệ thống kế toán áp dụng ở đơn vị.

2. Đơn vị kế toán được chi tiết các tài khoản kế toán đã chọn phục vụ yêu cầu quản lý của đơn vị.

Lựa chọn áp dụng hệ thống tài khoản kế toán