Nghiệp vụ kinh tế, tài chính là gì? In

Nghiệp vụ kinh tế, tài chính là những hoạt động phát sinh cụ thể làm tăng, giảm tài sản, nguồn hình thành tài sản của đơn vị kế toán.

Nghiệp vụ kinh tế, tài chính là gì?