Biểu Mẫu Thuế

Bieu mau thue , bieu thue , mau to khai thue tndn , mau to khai thue tncn , mau to khai thue gtgt , mau to khai thue ttđb, mau to khai thue tai nguyen, mau khai thue mon bai, mau to khai thue lien quan den su dung dat dai , mẫu khai phí, lệ phí, mẫu tờ khai thuế khoán, mau khai thue nha thau nuoc ngoai , mau khai thue doi voi thuy dien , biểu mẫu khai thuế

Mẫu số 03/XNTH : Quyết định về việc xoá nợ tiền thuế, tiền phạt cho người nộp thuế

Mẫu số 03/XNTH: Quyết định về việc xoá nợ tiền thuế, tiền phạt cho người nộp thuế

Mẫu số: 03/XNTH

(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày

28/02/2011 của Bộ Tài chính)

 

BỘ TÀI CHÍNH

____________

Số: /QĐ-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

........, ngày ........ tháng .........năm......

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xoá nợ tiền thuế, tiền phạt cho (NNT)......

____________________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ các Luật thuế, Pháp lệnh thuế, Pháp lệnh phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ đề nghị xoá nợ của Cục Thuế tỉnh, thành phố....tại công văn số ... ngày... và hồ sơ kèm theo của người nộp thuế....;

Theo đề nghị của .....

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Xóa nợ tiền thuế và tiền phạt của .....(tên người nộp thuế) tính đến thời điểm....do....(nêu lý do xóa nợ).... với tổng số tiền là: ……..đồng (viết bằng chữ), trong đó (chi tiết theo từng loại thuế):

- Thuế:...... số tiền ……đồng

- .....

Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, thành phố.......chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu và các thông tin liên quan của hồ sơ đề nghị xóa nợ.

Điều 2: Căn cứ vào số thuế được xóa nợ nêu tại Điều 1 trên đây, Cục Thuế tỉnh, thành phố.....điều chỉnh lại số nợ tiền thuế, tiền phạt của ... (tên người nộp thuế).

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, thành phố....chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

TUQ. BỘ TRƯỞNG

- Như Điều 3

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

- UBND tỉnh, TP...

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

- Sở TC tỉnh, TP ....

- ...

- Lưu: VT….

 

>> Tải Mẫu số 03/XNTH (Ban hành theo thông tư 28/2011/TT-BTC)

Mẫu số 03/XNTH, 03/XNTH, Mẫu số 03/XNTH: Quyết định về việc xoá nợ tiền thuế, tiền phạt cho người nộp thuế , mau so 03/xnth: quyet dinh ve viec xoa no tien thue,

Mẫu số 03/XNTH : Quyết định về việc xoá nợ tiền thuế, tiền phạt cho người nộp thuế
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!