Biểu Mẫu Thuế

Bieu mau thue , bieu thue , mau to khai thue tndn , mau to khai thue tncn , mau to khai thue gtgt , mau to khai thue ttđb, mau to khai thue tai nguyen, mau khai thue mon bai, mau to khai thue lien quan den su dung dat dai , mẫu khai phí, lệ phí, mẫu tờ khai thuế khoán, mau khai thue nha thau nuoc ngoai , mau khai thue doi voi thuy dien , biểu mẫu khai thuế

Mẫu số 04/XNTH : Thông báo trường hợp không thuộc diện được xoá nợ tiền thuế, tiền phạt

Mẫu số 04/XNTH: Thông báo trường hợp không thuộc diện được xoá nợ tiền thuế, tiền phạt

Mẫu số: 04/XNTH

(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày

28/02/2011 của Bộ Tài chính)

BỘ TÀI CHÍNH

____________

Số: ………………….

V/v: Thông báo trường hợp không thuộc diện được xóa nợ tiền thuế, tiền phạt

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

................., ngày ........ tháng .........năm......

Kính gửi: Cục thuế tỉnh, thành phố ……….

Căn cứ Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành,

Sau khi xem xét hồ sơ đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt kèm theo Công văn số ………….. ngày ……….. của Cục thuế tỉnh, thành phố …,

Bộ Tài chính thông báo:

Trường hợp của ............. không đủ điều kiện được xóa nợ tiền thuế, tiền phạt. Lý do:

1.............

2.............

...

Người nộp thuế có nghĩa vụ nộp đầy đủ, kịp thời số tiền thuế, tiền phạt còn nợ vào Ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính thông báo để cơ quan thuế............ được biết và hướng dẫn người nộp thuế thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên

- Người nộp thuế;

- Lưu…....

TUQ. BỘ TRƯỞNG

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

>> Tải Mẫu số 04/XNTH (Ban hành theo thông tư 28/2011/TT-BTC)

Mẫu số 04/XNTH, 04/XNTH, Mẫu số 04/XNTH: Thông báo trường hợp không thuộc diện được xoá nợ tiền thuế, tiền phạt , mau so 04/xnth: thong bao truong hop khong thuoc dien duoc xoa no tien thue, tien phat

Mẫu số 04/XNTH : Thông báo trường hợp không thuộc diện được xoá nợ tiền thuế, tiền phạt
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!