Mẫu Chứng Từ Kế Toán Thuế

mau chung tu lao dong tien luong , mau chung tu ke toan ban hang , mau chung tu ke toan tien te , mau chung tu ke toan tai san co dinh (tscd), mau chung tu ke toan hang ton kho

dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong ,lop ke toan truong tai ha noi dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong ,lop ke toan truong tai tphcm

Nguyen ly ke toan co ban, Lớp kế toán cho người mới học Ke toan thuc hanh, học kế toán thực hành thực tế

Mẫu số 03 - VT : BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM VẬT TƯ, CÔNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

Đơn vi:………..

Bộ phận:……….

Mẫu số: 03 - VT

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM

VẬT TƯ, CÔNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

Ngày....tháng ...năm....

Số..................

- Căn cứ..........số ........ngày....tháng.....năm.......của...................................................

Ban kiểm nghiệm gồm:

+ Ông/Bà........................................................Chức vụ ............................................

Đại điên..........................................................Trưởng ban

+ Ông/Bà........................................................Chức vụ.............................................

Đại diện...........................................................Ủy viên...

+ Ông/Bà.........................................................Chức vụ..............................................

Đại diện...........................................................Ủy viên.

Đã kiểm nghiệm các loại:

Số TT

Tên, nhãn hiệu, quy cách vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa

Mã số

Phương thức kiểm nghiệm

Đơn vị tính

Số lượng theo chứng từ

Kết quả kiểm nghiệm

Ghi chú

Số lượng đúng quy cách, phẩm chất

Số lượng không đúng quy cách, phẩm chất

A

B

C

D

E

1

2

3

F

Ý kiến của Ban kiểm nghiệm:....................................................................................

..........................................................................................................................

 

Đại diện kỹ thuật

(Ký, họ tên)

 

Thủ kho

(Ký, họ tên)

 

Trưởng ban

(Ký, họ tên)

 

Mẫu số 03 - VT : BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM VẬT TƯ, CÔNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!