Mẫu Chứng Từ Kế Toán Thuế

mau chung tu lao dong tien luong , mau chung tu ke toan ban hang , mau chung tu ke toan tien te , mau chung tu ke toan tai san co dinh (tscd), mau chung tu ke toan hang ton kho

dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong ,lop ke toan truong tai ha noi dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong ,lop ke toan truong tai tphcm

Nguyen ly ke toan co ban, Lớp kế toán cho người mới học Ke toan thuc hanh, học kế toán thực hành thực tế

Mẫu số 08- LĐTL : HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN

Đơn vi:………..

Bộ phận:……….

Mẫu số: 08- LĐTL

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN

Ngày.....tháng.....năm.....

Số................................

Họ và tên:...........................................Chức vụ..............................................................

Đại diện...............................................bên giao khoán....................................................

Họ và tên:............................................Chức vụ............................................................

Đại diện...............................................bên nhận khoán...................................................

CÙNG KÝ KẾT HỢP ĐÒNG GIAO KHOÁN NHƯ SAU:

I- Điều khoản chung:

- Phương thức giao khoán:............................................................................................

- Điều kiện thực hiện hợp đồng:......................................................................................

- Thời gian thực hiện hợp đồng:......................................................................................

- Các điều kiện khác:...................................................................................................

II- Điều khoản cụ thể:

1. Nội dung công việc khoán:

-...............................................................................................................................

-...............................................................................................................................

2. Trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của người nhận khoán:

-...............................................................................................................................

-...............................................................................................................................

3. Trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của bên giao khoán:

-...................................................................................................................................

-...................................................................................................................................

Ngày....tháng....năm.....

 

 

Đại diện bên nhận khoán

(Ký, họ tên )

 

Đại diện bên giao khoán

(Ký, họ tên )

 

Người lập

(Ký, họ tên )

 

Kế toán trưởng bên giao khoán

(Ký, họ tên )

 

Mẫu số 08- LĐTL : HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!