Mẫu Chứng Từ Kế Toán Thuế

mau chung tu lao dong tien luong , mau chung tu ke toan ban hang , mau chung tu ke toan tien te , mau chung tu ke toan tai san co dinh (tscd), mau chung tu ke toan hang ton kho

dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong ,lop ke toan truong tai ha noi dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong ,lop ke toan truong tai tphcm

Nguyen ly ke toan co ban, Lớp kế toán cho người mới học Ke toan thuc hanh, học kế toán thực hành thực tế

Mẫu số 03 - TT : GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG

Đơn vi:………..

Bộ phận:……….

Mẫu số: 03 - TT

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG

Ngày ...tháng ...năm ...

Số: ..................

Kính gửi: .............................................................................................................

Tên tôi là: ............................................................................................................

Địa chỉ: ................................................................................................................

Đề nghị cho tạm ứng số tiền: ..............................................( Viết bằng chữ) ................

..............................................................................................................................

Lý do tạm ứng: ........................................................................................................

Thời gian thanh toán: ................................................................................................

Giám đốc

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Phụ trách bộ phận

(Ký, họ tên)

Người đề nghị thanh toán

(Ký, họ tên)

Mẫu số 03 - TT : GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!