Mẫu Chứng Từ Kế Toán Thuế

mau chung tu lao dong tien luong , mau chung tu ke toan ban hang , mau chung tu ke toan tien te , mau chung tu ke toan tai san co dinh (tscd), mau chung tu ke toan hang ton kho

dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong ,lop ke toan truong tai ha noi dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong ,lop ke toan truong tai tphcm

Nguyen ly ke toan co ban, Lớp kế toán cho người mới học Ke toan thuc hanh, học kế toán thực hành thực tế

Mẫu số 06 - TT : BIÊN LAI THU TIỀN

Đơn vi:………..

Bộ phận:……….

Mẫu số: 06 - TT

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

BIÊN LAI THU TIỀN

Ngày ...tháng ...năm ...

Quyển số: ...................

Số: ...................

- Họ và tên người nộp tiền: ..........................................................................................

- Địa chỉ: ..................................................................................................................

- Nội dung thu: ..........................................................................................................

- Số tiền thu: ........................................(Viết bằng chữ): .............................................

...............................................................................................................................

Người nộp tiền

(Ký, họ tên)

Người thu tiền

(Ký, họ tên)

Mẫu số 06 - TT : BIÊN LAI THU TIỀN
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!