Biểu Mẫu Thuế

Bieu mau thue , bieu thue , mau to khai thue tndn , mau to khai thue tncn , mau to khai thue gtgt , mau to khai thue ttđb, mau to khai thue tai nguyen, mau khai thue mon bai, mau to khai thue lien quan den su dung dat dai , mẫu khai phí, lệ phí, mẫu tờ khai thuế khoán, mau khai thue nha thau nuoc ngoai , mau khai thue doi voi thuy dien , biểu mẫu khai thuế

Mẫu số 01-5/ĐNHT : Bảng kê thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào dùng cho cơ quan đại diện ngoại giao

Mẫu số: 01-5/ĐNHT

(Ban hành kèm theo Thông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính)

 

BẢNG KÊ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT) CỦA HÀNG HÓA, DỊCH VỤ MUA VÀO DÙNG CHO CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NGOẠI GIAO

Cơ quan lãnh sự, Cơ quan đại diện của Tổ chức Quốc tế tại Việt Nam (*)

(Kèm theo Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN số ... ngày ...)

Form No: 01-5/ĐNHT

A list of Value-added Tax (VAT) refund over goods and services purchased by

Diplomatic Missions, Consular posts, Representative Offices of International organizations in Vietnam (*)

(Attached to the Notice of preposal for Refund of tax collected No…… dated……..)

- Cơ quan đại diện (Mission):............................

- Trụ sở tại (address): ......................................

- Mã số thuế (tax code): ...................................

- Đề nghị đ­ược hoàn thuế GTGT vào tài khoản số ............. tại ngân hàng ............. cho những hàng hoá, dịch vụ hoặc cho xăng dùng cho xe cơ quan mang biển số: ............... mua trong quý ...năm ... dùng cho cơ quan.

(request to refund VAT at the account No……………….. in the bank……………… over goods and services or carburant for vehicle Plate No…………..purchased on quarter ... year .... by the Mission)

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Số TT

No

Hoá đơn

số,ngày

phát hành

Invoice No.,date

Tên và

mã số thuế

nhà cung cấp

Supplier's

name

& tax code

Tên hàng hoá,

Dịch vụ

Name of purchased

goods & services

Đơn vị

tính

Unit

Số lượng

Quantity

Doanh số mua

chưa có thuế GTGT

Purchased price

without VAT

Tiền thuế GTGT

Refundable tax

Cục Lễ tân duyệt về danh mục,

số lượng hàng hoá,

dịch vụ

Certification of the

Protocol Department

about kind and quantity

of goods and services

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

……..

(Tổng cộng)

(Total)

Tr­ưởng cơ quan đại diện hoặc

Phó trưởng Cơ quan đại diện ký xác nhận, đóng dấu

Signed by Head or Deputy Head of Mission and stamp

Cục Lễ tân Nhà nước trực thuộc Bộ ngoại giao xác nhận ng­ười khai đ­ược hoàn thuế GTGT đối với:

- xăng, dầu diezel theo tiêu chuẩn định l­ượng dành cho xe cơ quan cho xe ô-tô mang biển số nêu trên.

- hàng hoá, dịch vụ nêu trên trừ những hàng hoá dịch vụ mua trong hoá đơn số : …………

The Protocol Department-MOFA certifies that the Mission enjoys VAT refund for:

- over carburant according to the Mission's vehicle quota for the above mentioned Vehicle Plate No

- over goods or services mentioned above except for those of invoice(s)No : ........................ .

………….. , ngày... tháng... năm...

……., date...month...year..

Cục tr­ưởng Cục Lễ tân Nhà nước

Director of Protocol Department

(*) - Khai và gửi Cục Lễ tân Nhà nước trực thuộc Bộ ngoại giao 3 bản. (Please fill in triplicate and send them to the Protocol Department of MOFA)

- Trong trư­ờng hợp đề nghị hoàn thuế GTGT cho xăng xe ô-tô. Khai riêng xăng dùng cho từng xe.

(Please fill in separate application per vehicle in case the Mission request to refund VAT over carburant for vehicle)

Mẫu số 01-5/ĐNHT , 01-5/ĐNHT , Mẫu số 01-5/ĐNHT : Bảng kê thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào dùng cho cơ quan đại diện ngoại giao , mau so 01-5/dnht : bang ke thue gtgt cua hang hoa, dich vu mua vao dung cho co quan dai dien ngoai giao

Mẫu số 01-5/ĐNHT : Bảng kê thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào dùng cho cơ quan đại diện ngoại giao
 

--------------------------------

Mẫu Hoàn Thuế :

>> Mẫu số 01/ĐNHT : Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước

>> Mẫu số 01-1/ĐNHT : Bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào

>> Mẫu số 01-2/ĐNHT : Bảng tổng hợp phí xăng dầu

>> Mẫu số 01-3/ĐNHT : Bảng kê hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ

>> Mẫu số 01-4/ĐNHT : Bảng kê hồ sơ xuất khẩu hàng hoá đầu tư ra nước ngoài

>> Mẫu số 01-5/ĐNHT : Bảng kê thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào dùng cho cơ quan đại diện ngoại giao

>> Mẫu số 01-6/ĐNHT : Bảng kê thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào dùng cho viên chức ngoại giao Việt Nam

>> Mẫu số 02/ĐNHT : Giấy đề nghị hoàn thuế theo Hiệp định giữa Việt Nam và…(tên vùng, lãnh thổ ký kết) áp dụng cho các tổ chức, cá nhân là đối tượng cư trú của nước ngoài.

>> Mẫu số 03/ĐNHT : Giấy đề nghị hoàn thuế theo Hiệp định giữa Việt Nam và …(tên vùng, lãnh thổ ký kết) áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân là đối tượng cư trú của Việt Nam.

>> Mẫu số 01/HT-TB : Thông báo về việc chuyển hồ sơ hoàn thuế sang diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau

>> Mẫu số 02/HT-TB : Thông báo về việc không được hoàn thuế

>> Mẫu số 01/QĐHT : Quyết định về việc hoàn thuế

>> Mẫu số 02/QĐHT : Quyết định về việc hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước

>> Mẫu số 01/LHT : Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!