Biểu Mẫu Thuế

Bieu mau thue , bieu thue , mau to khai thue tndn , mau to khai thue tncn , mau to khai thue gtgt , mau to khai thue ttđb, mau to khai thue tai nguyen, mau khai thue mon bai, mau to khai thue lien quan den su dung dat dai , mẫu khai phí, lệ phí, mẫu tờ khai thuế khoán, mau khai thue nha thau nuoc ngoai , mau khai thue doi voi thuy dien , biểu mẫu khai thuế

Mẫu số 01/HT-TB: Thông báo về việc chuyển hồ sơ hoàn thuế sang diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau

Mẫu số 01/HT-TB: Thông báo về việc chuyển hồ sơ hoàn thuế sang diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau

Mẫu số: 01/HT-TB

(Ban hành kèm theo Thông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

...TÊN CQT CẤP TRÊN...

...TÊN CQT...

___________

Số: .../TB-...

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

..., ngày ... tháng ... năm ...

THÔNG BÁO

Về việc chuyển hồ sơ sang diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau

__________________________________________

Cơ quan Thuế nhận được Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN số ... ngày ... tháng ... năm ... của ...(Tên người nộp thuế, mã số thuế)... và hồ sơ gửi kèm theo.

Ngày cơ quan Thuế nhận được hồ sơ hoàn thuế: ...

Ngày cơ quan Thuế thông báo hồ sơ hoàn thuế chưa đầy đủ thủ tục: ...

Ngày cơ quan Thuế nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế theo quy định: ...

Căn cứ Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành, cơ quan Thuế thông báo hồ sơ đề nghị hoàn thuế của ...(Tên người nộp thuế)... thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau.

Lý do: ...(nêu rõ trường hợp thuộc diện kiểm tra trước khi hoàn thuế và giải thích nếu có)...

Thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế là 60 ngày kể từ ngày cơ quan Thuế nhận được đủ hồ sơ theo quy định.

Nếu có vướng mắc, xin liên hệ với cơ quan Thuế để được giải đáp.

Số điện thoại: ...

Địa chỉ: ..../.

Nơi nhận:

- ...(Tên người nộp thuế)...;

- .....;

- Lưu VT, ....

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

>> Tải Mẫu số 01/HT-TB (Ban hành theo thông tư 28/2011/TT-BTC)

Mẫu số 01/HT-TB, 01/HT-TB, Mẫu số 01/HT-TB: Thông báo về việc chuyển hồ sơ hoàn thuế sang diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau, mau so 01/ht-tb: thong bao ve viec chuyen ho so hoan thue sang dien kiem tra truoc, hoan thue sau

 

Mẫu số 01/HT-TB: Thông báo về việc chuyển hồ sơ hoàn thuế sang diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau
 

--------------------------------

Mẫu Hoàn Thuế :

>> Mẫu số 01/ĐNHT : Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước

>> Mẫu số 01-1/ĐNHT : Bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào

>> Mẫu số 01-2/ĐNHT : Bảng tổng hợp phí xăng dầu

>> Mẫu số 01-3/ĐNHT : Bảng kê hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ

>> Mẫu số 01-4/ĐNHT : Bảng kê hồ sơ xuất khẩu hàng hoá đầu tư ra nước ngoài

>> Mẫu số 01-5/ĐNHT : Bảng kê thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào dùng cho cơ quan đại diện ngoại giao

>> Mẫu số 01-6/ĐNHT : Bảng kê thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào dùng cho viên chức ngoại giao Việt Nam

>> Mẫu số 02/ĐNHT : Giấy đề nghị hoàn thuế theo Hiệp định giữa Việt Nam và…(tên vùng, lãnh thổ ký kết) áp dụng cho các tổ chức, cá nhân là đối tượng cư trú của nước ngoài.

>> Mẫu số 03/ĐNHT : Giấy đề nghị hoàn thuế theo Hiệp định giữa Việt Nam và …(tên vùng, lãnh thổ ký kết) áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân là đối tượng cư trú của Việt Nam.

>> Mẫu số 01/HT-TB : Thông báo về việc chuyển hồ sơ hoàn thuế sang diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau

>> Mẫu số 02/HT-TB : Thông báo về việc không được hoàn thuế

>> Mẫu số 01/QĐHT : Quyết định về việc hoàn thuế

>> Mẫu số 02/QĐHT : Quyết định về việc hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước

>> Mẫu số 01/LHT : Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!