Biểu Mẫu Thuế

Bieu mau thue , bieu thue , mau to khai thue tndn , mau to khai thue tncn , mau to khai thue gtgt , mau to khai thue ttđb, mau to khai thue tai nguyen, mau khai thue mon bai, mau to khai thue lien quan den su dung dat dai , mẫu khai phí, lệ phí, mẫu tờ khai thuế khoán, mau khai thue nha thau nuoc ngoai , mau khai thue doi voi thuy dien , biểu mẫu khai thuế

Mẫu số 02-1/TĐ-TNDN : Bảng phân bổ số thuế TNDN phải nộp của cơ sở sản xuất thuỷ điện cho các địa phương

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

Mẫu số: 02- 1/TĐ-TNDN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

PHỤ LỤC

BẢNG PHÂN BỔ SỐ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP PHẢI NỘP

CỦA CƠ S SẢN XUẤT THỦY ĐIỆN CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG

(Kèm theo tờ khai thuế TNDN số ....... ngày........)

(Trường hợp gửi kèm theo Tờ khai quyết toán thuế TNDN thì kỳ tính thuế là năm)

[01] Kỳ tính thuế: Quý……… Năm ...……

[02] Lần đầu: [ ]


[03] Bổ sung lần thứ : [ ]


[04] Tên người nộp thuế:…………………………………….............................................

[05] Mã số thuế :

ma so thue

[06] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………….

[07] Quận/huyện: ................... [08] Tỉnh/thành phố: ...........................................................

[09] Điện thoại:…………..[10] Fax:..........................[11] Email: .......................................

[12] Tên đại lý thuế (nếu có):…………………………………….......................................

[13] Mã số thuế :

ma so thue

[14] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………….

[15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/thành phố: ...........................................................

[17] Điện thoại: ..................... [18] Fax: .................. [19] Email: ......................................

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số...............................................ngày.......................................

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu

Tỷ lệ phân bổ (%)

Số thuế phải nộp

1

Số thuế TNDN phải nộp của Nhà máy thủy điện X

- Nộp tại địa phương A

- Nộp tại địa phương B

...

........................................

........................................

........................................

...........................................

...........................................

...........................................

2

Số thuế TNDN phải nộp của Nhà máy thủy điện Y

- Nộp tại địa phương C

- Nộp tại địa phương D

...

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

3

...

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…….

Chứng chỉ hành nghề số:.......

Ngày …....tháng …....năm …....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu

 

 

>> Tải Mẫu số 02-1/TĐ-TNDN

Mẫu số 02-1/TĐ-TNDN , 02-1/TĐ-TNDN , Mẫu số 02-1/TĐ-TNDN : Bảng phân bổ số thuế TNDN phải nộp của cơ sở sản xuất thuỷ điện cho các địa phương , mau so 02-1/td-tndn : bang phan bo so thue tndn phai nop cua co so san xuat thuy dien cho cac dia phuong

Mẫu số 02-1/TĐ-TNDN : Bảng phân bổ số thuế TNDN phải nộp của cơ sở sản xuất thuỷ điện cho các địa phương
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!