Biểu Mẫu Thuế

Bieu mau thue , bieu thue , mau to khai thue tndn , mau to khai thue tncn , mau to khai thue gtgt , mau to khai thue ttđb, mau to khai thue tai nguyen, mau khai thue mon bai, mau to khai thue lien quan den su dung dat dai , mẫu khai phí, lệ phí, mẫu tờ khai thuế khoán, mau khai thue nha thau nuoc ngoai , mau khai thue doi voi thuy dien , biểu mẫu khai thuế

Mẫu số 01/TBH : Tờ khai thuế đối với tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

Mẫu số: 01/TBH

(Ban hành kèm theo Thông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính)

TỜ KHAI THUẾ

ĐỐI VỚI TỔ CHỨC NHẬN TÁI BẢO HIỂM NƯỚC NGOÀI

[01] Kỳ tính thuế: Quí ................năm ..….

[02] Lần đầu [ ] [03] Bổ sung lần thứ [ ]

[04] Bên Việt Nam khấu trừ và nộp thuế thay:.............................................................

[05] Mã số thuế :

ma so thue

[06] Địa chỉ văn phòng/đại lý tại Việt Nam:......................................................................

[07] Quận/huyện:.....................................[08] Tỉnh/thành phố:.........................................

[09] Điện thoại:........................................[10] Fax:.......................[11] E-mail:.................

[12] Tên Tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài:.............................................................

[13] Nước cư trú:.................................................................................................................

[14] Địa chỉ trụ sở chính tại nước ngoài:............................................................................

[15] Mã số thuế tại nước cư trú: .........................................................................................

[16] Tên đại lý thuế (nếu có): ..........................................................................................

[17] Mã số thuế :

ma so thue

[18] Địa chỉ:...................

[19] Quận/huyện:.................................... [20] Tỉnh/thành phố:..........................................

[21] Điện thoại:........................................[22] Fax:.......................[23] E-mail:..................

[24] Hợp đồng đại lý thuế: Số.................................................ngày.................................. Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu

Số phát sinh quí này

Số luỹ kế năm

I

Tổng doanh thu

[25]=[27]+[28]

[26]

1

Doanh thu từ hoạt động tái bảo hiểm

[27]

2

Doanh thu khác

[28]

II

Các khoản giảm trừ doanh thu

[29]=[30]+[31]

1

Các khoản thu hộ

[30]

2

Các khoản chi khác

[31]

III

Doanh thu chịu thuế TNDN

[32]=[25]-[29]

[33]

IV

Tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu chịu thuế

[34]

V

Thuế TNDN phát sinh trong kỳ

[35]=[32]x[34]

VI

Số thuế miễn, giảm trong kỳ

[36]=[38]+[39]

[37]

1

Số thuế miễn, giảm theo Hiệp định

[38]

2

Số thuế miễn, giảm khác

[39]

VII

Số thuế phải nộp trong kỳ

[40]=[35]-[36]

[41]

Tôi xin cam đoan số liệu khai trên là đúng và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…….

Chứng chỉ hành nghề số:.......

Ngày .......tháng …....năm …....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu


 

 

>> Tải Mẫu số 01/TBH

Mẫu số 01/TBH , 01/TBH , Mẫu số 01/TBH : Tờ khai thuế đối với tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài , mau so 01/tbh : to khai thue doi voi to chuc nhan tai bao hiem nuoc ngoai

Mẫu số 01/TBH : Tờ khai thuế đối với tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài
 

--------------------------------

Mẫu Khai Thuế Nhà Thầu Nước Ngoài :

>> Mẫu số 01/NTNN : Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài (dành cho trường hợp bên Việt Nam khấu trừ và nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài)

>> Mẫu số 01/TNKDCK : Giấy chứng nhận tài khoản lưu ký cổ phiếu, trái phiếu

>> Mẫu số 01/HKNN : Tờ khai thuế đối với hãng Hàng không nước ngoài

>> Mẫu số 01-1/HKNN : Bảng kê thu nhập vận tải quốc tế (dành cho vận tải hàng không quốc tế)

>> Mẫu số 01-2/HKNN : Bảng kê thu nhập vận tải quốc tế (dành cho trường hợp hoán đổi, chia chỗ trong vận tải hàng không quốc tế)

>> Mẫu số 01/VTNN : Tờ khai thuế đối với hãng vận tải nước ngoài

>> Mẫu số 01-1/VTNN : Bảng kê thu nhập vận tải quốc tế (dành cho trường hợp doanh nghiệp trực tiếp điều hành phương tiện vận tải)

>> Mẫu số 01-2/VTNN : Bảng kê thu nhập vận tải quốc tế (dành cho trường hợp hoán đổi/chia chỗ)

>> Mẫu số 01-3/VTNN : Bảng kê doanh thu lưu công-ten-nơ

>> Mẫu số 01/TBH : Tờ khai thuế đối với tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài

>> Mẫu số 01/TBH-TB : Thông báo áp dụng miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt nam và ...(tên vùng, lãnh thổ ký kết) đối với các tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài có thu nhập từ kinh doanh không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam

>> Mẫu số 01-1/TBH-TB : Bảng kê các hợp đồng tái bảo hiểm đã hoặc dự kiến ký kết trong năm

>> Mẫu số 02/TBH-TB : Thông báo chính thức: Thông báo áp dụng miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt nam và...(tên vùng, lãnh thổ ký kết) đối với các tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài có thu nhập từ kinh doanh không thực hiện chế

>> Mẫu số 02-1/TBH-TB : Danh mục hợp đồng tái bảo hiểm

>> Mẫu số 02/NTNN : Tờ khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài dành cho trường hợp Bên Việt Nam khấu trừ và nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài.

>> Mẫu số 02-1/NTNN : Bảng kê các nhà thầu nước ngoài

>> Mẫu số 02-2/NTNN : Bảng kê các nhà thầu phụ Việt Nam tham gia hợp đồng nhà thầu

>> Mẫu số 03/NTNN : Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài (dành cho nhà thầu nước ngoài trực tiếp nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu tính thuế)

>> Mẫu số 04/NTNN : Tờ khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài (dành cho nhà thầu nước ngoài trực tiếp nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu tính thuế)

>> Mẫu số 01/HTQT : Thông báo áp dụng miễn, giảm thuế theo Hiệp định giữa Việt Nam và....(tên nước, vùng, lãnh thổ ký kết)

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!