Biểu Mẫu Thuế

Bieu mau thue , bieu thue , mau to khai thue tndn , mau to khai thue tncn , mau to khai thue gtgt , mau to khai thue ttđb, mau to khai thue tai nguyen, mau khai thue mon bai, mau to khai thue lien quan den su dung dat dai , mẫu khai phí, lệ phí, mẫu tờ khai thuế khoán, mau khai thue nha thau nuoc ngoai , mau khai thue doi voi thuy dien , biểu mẫu khai thuế

Mẫu số 03-3A/TNDN : Phụ lục thuế TNDN được ưu đãi đối với cơ sở kinh doanh thành lập mới từ dự án đầu tư và cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm

Mẫu số 03-3A/TNDN : Phụ lục thuế TNDN được ưu đãi đối với cơ sở kinh doanh thành lập mới từ dự án đầu tư và cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm

 

PHỤ LỤC

mau so 03-3A/TNDN

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐƯỢC ƯU ĐÃI

Đối với cơ sở kinh doanh thành lập mới từ dự án đầu tư và

cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm

(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN năm…)

Kỳ tính thuế: từ ………….. đến……………

__________________________

Tên người nộp thuế

Mã số thuế :

Mã số thuế

Tên đại lý thuế (nếu có):..............................................................................................

Mã số thuế :

Mã số thuế

A. Xác định điều kiện và mức độ ưu đãi thuế:

1. Điều kiện ưu đãi:

q Doanh nghiệp sản xuất mới thành lập từ dự án đầu tư.

q Doanh nghiệp di chuyển địa điểm ra khỏi đô thị theo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

q Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực ưu đãi đầu tư.

q Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư.

q Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư vào nghành nghề, lĩnh vực ưu đãi đầu tư theo quy định tại Nghị định số 124/2008/NĐ-CP.

q Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư vào địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

q Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư vào địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu kinh tế, khu công nghệ cao.

q Doanh nghiệp thành lập mới trong lĩnh vực xã hội hoá hoặc có thu nhập từ hoạt động xã hội hoá.

q Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, Quỹ tín dụng nhân dân.

q Ưu đãi theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư.

q Ưu đãi khác

2. Mức độ ưu đãi thuế:

2.1- Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi:.......%

2.2- Thời hạn áp dụng thuế suất ưu đãi...... năm, kể từ năm.......

2.3- Thời gian miễn thuế ........ năm, kể từ năm........

2.4- Thời gian giảm 50% số thuế phải nộp: .........năm, kể từ năm.......

B. Xác định số thuế được ưu đãi:

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu

Mã số

Số tiền

(1)

(2)

(3)

(4)

3

Xác định số thuế TNDN chênh lệch do doanh nghiệp hưởng thuế suất ưu đãi

3.1

Tổng thu nhập tính thuế được hưởng thuế suất ưu đãi

[1]

3.2

Thuế TNDN tính theo thuế suất ưu đãi

[2]

3.3

Thuế TNDN tính theo thuế suất phổ thông (25%)

[3]

3.4

Thuế TNDN chênh lệch ([4]=[3]-[2])

[4]

4

Xác định số thuế được miễn, giảm trong kỳ tính thuế

4.1

Tổng thu nhập tính thuế được miễn thuế hoặc giảm thuế

[5]

4.2

Thuế suất thuế TNDN ưu đãi áp dụng (%)

[6]

4.3

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp

[7]

4.4

Tỷ lệ thuế TNDN được miễn hoặc giảm (%)

[8]

4.5

Thuế TNDN được miễn, giảm

[9]

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai ./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:......

Ngày......... tháng........... năm..........

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

 

>> Tải Mẫu số 03-3A/TNDN

Mẫu số 03-3A/TNDN , 03-3A/TNDN , Mẫu 03-3A/TNDN : Phụ lục thuế TNDN được ưu đãi đối với cơ sở kinh doanh thành lập mới từ dự án đầu tư và cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm , mau so 03 3a tndn : phu luc thue tndn duoc uu dai doi voi co so kinh doanh thanh lap moi tu du an dau tu va co so kinh doanh di chuyen dia diem

Mẫu số 03-3A/TNDN : Phụ lục thuế TNDN được ưu đãi đối với cơ sở kinh doanh thành lập mới từ dự án đầu tư và cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm
 

--------------------------------

Mẫu Khai Thuế TNDN


>> Mẫu số 01A/TNDN : Tờ khai thuế TNDN tạm tính dành cho người nộp thuế khai theo thu nhập thực tế phát sinh

>> Mẫu số 01B/TNDN : Tờ khai thuế TNDN tạm tính dành cho người nộp thuế khai theo tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu

>> Mẫu số 02/TNDN : Tờ khai thuế TNDN dùng cho doanh nghiệp kê khai thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản

>> Mẫu số 03/TNDN : Tờ khai quyết toán thuế TNDN

>> Mẫu số 03-1A/TNDN : Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh dành cho người nộp thuế thuộc các ngành sản xuất, thương mại, dịch vu.

>> Mẫu số 03-1B/TNDN : Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh dành cho người nộp thuế thuộc các ngành ngân hàng, tín dụng

>> Mẫu số 03-1C/TNDN : Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh dành cho người nộp thuế là Công ty chứng khoán, Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

>> Mẫu số 03-2/TNDN : Phụ lục chuyển lỗ

>> Mẫu số 03-3A/TNDN : Phụ lục thuế TNDN được ưu đãi đối với cơ sở kinh doanh thành lập mới từ dự án đầu tư và cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm

>> Mẫu số 03-3B/TNDN : Phụ lục thuế TNDN được ưu đãi đối với cơ sở kinh doanh có dự án đầu tư mở rộng

>> Mẫu số 03-3C/TNDN : Phụ lục thuế TNDN được ưu đãi đối với doanh nghiệp sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số, lao động nữ

>> Mẫu số 03-4/TNDN : Phụ lục thuế TNDN đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế

>> Mẫu số 03-5/TNDN : Phụ lục thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

>> Mẫu số 04/TNDN : Tờ khai thuế TNDN dùng cho đơn vị sự nghiệp

>> Mẫu số 05/TNDN : Phụ lục tính nộp thuế TNDN của doanh nghiệp có các cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc

>> Mẫu số 06/TNDN : Tờ khai thuế TNDN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!