Biểu Mẫu Thuế

Bieu mau thue , bieu thue , mau to khai thue tndn , mau to khai thue tncn , mau to khai thue gtgt , mau to khai thue ttđb, mau to khai thue tai nguyen, mau khai thue mon bai, mau to khai thue lien quan den su dung dat dai , mẫu khai phí, lệ phí, mẫu tờ khai thuế khoán, mau khai thue nha thau nuoc ngoai , mau khai thue doi voi thuy dien , biểu mẫu khai thuế

Mẫu số 03-5/TNDN : Phụ lục thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản In E-mail

Mẫu số 03-5/TNDN : Phụ lục thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

 

PHỤ LỤC

mau so 03-5/TNDN

THUẾ TNDN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN

(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN năm.........)

Kỳ tính thuế: từ ……. đến………

____________________

Tên người nộp thuế: ................................................................................................

Mã số thuế :

Mã số thuế

Tên đại lý thuế (nếu có):...............................................................................................

Mã số thuế :

Mã số thuế

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu

Mã số

Số tiền

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản

[01]

2

Chi phí từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản

[02]

2.1

- Giá vốn của đất chuyển nhượng

[03]

2.2

- Chi phí đền bù thiệt hại về đất

[04]

2.3

- Chi phí đền bù thiệt hại về hoa màu

[05]

2.4

- Chi phí cải tạo san lấp mặt bằng

[06]

2.5

- Chi phí đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng

[07]

2.6

- Chi phí khác

[08]

3

Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản ([09]=[01]-[02])

[09]

4

Số lỗ từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản từ những năm trước được chuyển sang

[10]

5

Thu nhập tính thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản ([11]=[09]-[10])

[11]

6

Trích lập Quỹ khoa học công nghệ (nếu có)

[12]

7

Thu nhập tính thuế TNDN sau khi trừ trích lập Quỹ KHCN ([13]=[11]-[12])

[11]

8

Thuế suất thuế TNDN (25%)

[14]

9

Thuế TNDN phải nộp ([15]=[13] x [14])

[15]

10

Thuế TNDN đã nộp ở địa phương khác

[16]

11

Thuế TNDN đã tạm nộp kê khai theo tiến độ

[17]

12

Thuế TNDN còn phải nộp
([18] = [15] - [16] - [17])

[18]

Tôi cam đoan là các số liệu kê khai này là đúng và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã kê khai./.

Ngày........ tháng........... năm..........

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:……………

Chứng chỉ hành nghề số....................


NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

 

>> Tải Mẫu số 03-5/TNDN

Mẫu số 03-5/TNDN , 03-5/TNDN , Mẫu 03-5/TNDN : Phụ lục thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản , mau so 03 5 tndn : phu luc thue tndn doi voi hoat dong chuyen nhuong bat dong san

Mẫu số 03-5/TNDN : Phụ lục thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản
 

--------------------------------

Mẫu Khai Thuế TNDN


>> Mẫu số 01A/TNDN : Tờ khai thuế TNDN tạm tính dành cho người nộp thuế khai theo thu nhập thực tế phát sinh

>> Mẫu số 01B/TNDN : Tờ khai thuế TNDN tạm tính dành cho người nộp thuế khai theo tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu

>> Mẫu số 02/TNDN : Tờ khai thuế TNDN dùng cho doanh nghiệp kê khai thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản

>> Mẫu số 03/TNDN : Tờ khai quyết toán thuế TNDN

>> Mẫu số 03-1A/TNDN : Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh dành cho người nộp thuế thuộc các ngành sản xuất, thương mại, dịch vu.

>> Mẫu số 03-1B/TNDN : Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh dành cho người nộp thuế thuộc các ngành ngân hàng, tín dụng

>> Mẫu số 03-1C/TNDN : Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh dành cho người nộp thuế là Công ty chứng khoán, Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

>> Mẫu số 03-2/TNDN : Phụ lục chuyển lỗ

>> Mẫu số 03-3A/TNDN : Phụ lục thuế TNDN được ưu đãi đối với cơ sở kinh doanh thành lập mới từ dự án đầu tư và cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm

>> Mẫu số 03-3B/TNDN : Phụ lục thuế TNDN được ưu đãi đối với cơ sở kinh doanh có dự án đầu tư mở rộng

>> Mẫu số 03-3C/TNDN : Phụ lục thuế TNDN được ưu đãi đối với doanh nghiệp sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số, lao động nữ

>> Mẫu số 03-4/TNDN : Phụ lục thuế TNDN đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế

>> Mẫu số 03-5/TNDN : Phụ lục thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

>> Mẫu số 04/TNDN : Tờ khai thuế TNDN dùng cho đơn vị sự nghiệp

>> Mẫu số 05/TNDN : Phụ lục tính nộp thuế TNDN của doanh nghiệp có các cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc

>> Mẫu số 06/TNDN : Tờ khai thuế TNDN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!