Thông tư 200-2014. mẫu số s03a- dn- sổ nhật ký chung

Thông tư 200-2014. mẫu số s03a- dn- sổ nhật ký chung

 

THÔNG TƯ 200-2014. MẪU SỐ S03a- DN- SỔ NHẬT KÝ CHUNG

 

Đơn vị:…………………… Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S03a-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG

Năm...

Đơn vị tính:…………

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

 

 

Đã ghi

STT

Số hiệu

Số phát sinh

Số hiệu

Ngày, tháng

Sổ Cái

dòng

TK

Nợ

đối ứng

A

B

C

D

E

G

H

1

2

Số trang trước chuyển sang

 

 

Cộng chuyển sang trang sau

x

x

x

 

- Sổ này có …. trang, đánh số từ trang số 01 đến trang …

- Ngày mở sổ:…

 

Ngày..... tháng.... năm .......

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

 

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

 

Giám đốc

 

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Thông tư 200-2014. mẫu số s03a- dn- sổ nhật ký chung
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!