Thông tư 200-2014. mẫu số s03a4 –dn - sổ nhật ký bán hàng

Thông tư 200-2014. mẫu số s03a4 –dn - sổ nhật ký bán hàng

 

THÔNG TƯ 200-2014. MẪU SỐ S03a4 –DN - SỔ NHẬT KÝ BÁN HÀNG

 

Đơn vị:…………………… Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S03a4-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

sổ nhật ký bán hàng

Năm...

 

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Phải thu từ người mua (Ghi Nợ)

Ghi Có tài khoản doanh thu

Số hiệu

Ngày tháng

Hàng

Thành phẩm

Dịch vụ

hoá

A

B

C

D

1

2

3

4

Số trang trước chuyển sang

 

 

Cộng chuyển sang trang sau

 

- Sổ này có …. trang, đánh số từ trang số 01 đến trang …

- Ngày mở sổ:…

Ngày..... tháng.... năm .......

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

 

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

 

Giám đốc

 

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Thông tư 200-2014. mẫu số s03a4 –dn - sổ nhật ký bán hàng
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!