Thông tư 200-2014. mẫu số s07- dn -sổ quỹ tiền mặt

Thông tư 200-2014. mẫu số s07- dn -sổ quỹ tiền mặt

 

THÔNG TƯ 200-2014. MẪU SỐ S07- DN -SỔ QUỸ TIỀN MẶT

 

Đơn vị: ..................

Mẫu số S07-DN

Địa chỉ: .................

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

SỔ QUỸ TIỀN MẶT

Loại quỹ: ...

 

Ngày,

Ngày,

Số hiệu chứng từ

Số tiền

tháng

tháng

Diễn giải

Ghi

ghi sổ

chứng từ

Thu

Chi

Thu

Chi

Tồn

chú

A

B

E

1

2

3

G

 

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ: ...

 

Ngày..... tháng.... năm .......

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

 

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

 

Giám đốc

 

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

 

 

 

Thông tư 200-2014. mẫu số s07- dn -sổ quỹ tiền mặt
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!