Thông tư 200-2014. mẫu số s11- dn- bảng tổng hợp chi tiết

Thông tư 200-2014. mẫu số s11- dn- bảng tổng hợp chi tiết

 

THÔNG TƯ 200-2014. MẪU SỐ S11- DN- BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT

VẬT LIỆU, DỤNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ

 

Đơn vị:…………………… Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S11-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT

VẬT LIỆU, DỤNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ

Tài khoản: ...

Tháng ..... năm.......

 

Tên, qui cách vật liệu,

Số tiền

STT

dụng cụ, sản phẩm

Tồn

Nhập

Xuất

Tồn

hàng hoá

đầu kỳ

trong kỳ

trong kỳ

cuối kỳ

A

B

1

2

3

4

Cộng

 

Ngày..... tháng.... năm .......

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

 

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

 

Giám đốc

 

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Thông tư 200-2014. mẫu số s11- dn- bảng tổng hợp chi tiết
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!