Thông tư 200-2014. mẫu số s12- dn -thẻ kho (sổ kho)

Thông tư 200-2014. mẫu số s12- dn -thẻ kho (sổ kho)

 

THÔNG TƯ 200-2014. MẪU SỐ S12- DN -THẺ KHO (SỔ KHO)

 

Đơn vị:…………………… Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S12-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

thẻ kho (Sổ kho)

Ngày lập thẻ:....................

 

Tờ số.................................

 

- Tên, nhãn hiệu, quy cách vật tư:

 

- Đơn vị tính:

- Mã số:

 

Ngày, tháng

Số hiệu chứng từ

Diễn giải

Ngày nhập, xuất

Số lượng

Số

xác nhận của kế toán

TT

Nhập

Xuất

Nhập

Xuất

Tồn

A

B

C

D

E

F

1

2

3

G

Cộng cuối kỳ x x

 

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ: ...

 

Ngày..... tháng.... năm .......

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

 

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

 

Giám đốc

 

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Thông tư 200-2014. mẫu số s12- dn -thẻ kho (sổ kho)
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!