Thông tư 200-2014. mẫu số s34- dn -sổ chi tiết tiền vay

Thông tư 200-2014. mẫu số s34- dn -sổ chi tiết tiền vay

 

THÔNG TƯ 200-2014. MẪU SỐ S34- DN -SỔ CHI TIẾT TIỀN VAY

 

Đơn vị:…………………… Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S34-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

sổ chi tiết tiền vay

(Dùng cho TK 341)

Tài khoản:......................................... Đối tượng cho vay:............................

Khế ước vay:.........Số.........ngày.......

(Tỷ lệ lãi vay.................)

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

TK

Ngày đến hạn thanh toán

Số tiền

Số hiệu

Ngày, tháng

đối ứng

Nợ

A

B

C

D

E

G

1

2

- Số dư đầu kỳ
- Số phát sinh trong kỳ
..........
- Cộng số phát sinh

x

x

- Số dư cuối kỳ

x

x

 

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ: ...

 

Ngày..... tháng.... năm .......

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

 

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

 

Giám đốc

 

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Thông tư 200-2014. mẫu số s34- dn -sổ chi tiết tiền vay
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!