Thông tư 200-2014. mẫu số s35- dn- sổ chi tiết bán hàng

Thông tư 200-2014. mẫu số s35- dn- sổ chi tiết bán hàng

 

THÔNG TƯ 200-2014. MẪU SỐ S35- DN- SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG

 

Đơn vị:…………………… Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S35-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

sổ chi tiết bán hàng

Tên sản phẩm (hàng hoá, dịch vụ, bất động sản đầu tư):.........................

Năm:..........................

Quyển số:..................

 

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

TK

Doanh thu

Các khoản tính trừ

Số hiệu

Ngày, tháng

đối ứng

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Thuế

Khác

(521)

A

B

C

D

E

1

2

3

4

5

 

Cộng số phát sinh
- Doanh thu thuần
- Giá vốn hàng bán
- Lãi gộp

 

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ: ...

Ngày..... tháng.... năm .......

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

 

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

 

Giám đốc

 

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Thông tư 200-2014. mẫu số s35- dn- sổ chi tiết bán hàng
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!