Thông tư 200-2014. mẫu số s37- dn- thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ

Thông tư 200-2014. mẫu số s37- dn- thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ

 

THÔNG TƯ 200-2014. MẪU SỐ S37- DN- THẺ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM, DỊCH VỤ

 

Đơn vị:…………………… Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S37-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ

Tháng..........năm......................

Tên sản phẩm, dịch vụ:.........

 

Chỉ tiêu

Tổng số tiền

Chia ra theo khoản mục

Nguyên liệu,

.....

.....

.....

.....

.....

....

....

vật liệu

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Chi phí SXKD dở dang đầu kỳ
2. Chi phí SXKD phát sinh trong kỳ
3. Giá thành sản phẩm, dịch vụ trong kỳ
4. Chi phí SXKD dở dang cuối kỳ

 

Ngày..... tháng.... năm .......

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

 

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

 

Giám đốc

 

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Thông tư 200-2014. mẫu số s37- dn- thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!