Thông tư 200-2014. mẫu số s43- dn - sổ chi tiết phát hành cổ phiếu

Thông tư 200-2014. mẫu số s43- dn - sổ chi tiết phát hành cổ phiếu

 

THÔNG TƯ 200-2014. MẪU SỐ S43- DN - SỔ CHI TIẾT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

 

Đơn vị:…………………… Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S43-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

SỔ CHI TIẾT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

 

Năm:........

Đơn vị tính:...........

Đăng ký phát hành

Phát hành thực tế

Số cổ phiếu đã

Giấy phép phát hành

Loại cổ

Số

Mệnh

Chứng từ

Loại

Số

Giá trị theo

Giá

thực tế

Thành

đăng ký phát hành nhưng chưa bán

Số hiệu

Ngày tháng

phiếu

lượng

giá

Số hiệu

Ngày tháng

cổ

phiếu

lượng

mệnh giá

phát hành

tiền

Số

lượng

Mệnh giá

A

B

C

1

2

D

E

G

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

Cộng x x x x

 

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ: ...

Ngày..... tháng.... năm .......

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

 

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

 

Giám đốc

 

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Thông tư 200-2014. mẫu số s43- dn - sổ chi tiết phát hành cổ phiếu
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!