Thông tư 200-2014. mẫu số s52- dn -sổ chi phí đầu tư xây dựng

Thông tư 200-2014. mẫu số s52- dn -sổ chi phí đầu tư xây dựng

 

THÔNG TƯ 200-2014. MẪU SỐ S52- DN -SỔ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

 

Đơn vị:…………………… Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S52-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

SỔ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Tài khoản 241- Xây dựng cơ bản dở dang

Năm …...

Dự án: …………………………………… Công trình (HMCT) .................................. Khởi công... ngày ... tháng ... năm ... Hoàn thành... ngày ... tháng ... năm ... Tổng dự toán: ............................................

Ngày,

Chứng từ

Tài

Tổng

Nội dung chi phí

tháng

Số

Ngày,

Diễn giải

khoản

số

Xây

Thiết bị

Ghi

ghi sổ

hiệu

tháng

đối ứng

phát sinh

lắp

Tổng số

TB

cần lắp

TB không cần lắp

Công cụ, dụng cụ

Khác

chú

A

B

C

D

E

1

2

3

4

5

6

7

F

1 - Số dư đầu kỳ
2 - Số phát sinh trong kỳ
Cộng số phát sinh
3 - Số dư cuối kỳ
4 - Cộng luỹ kế phát sinh quý
5 - Cộng luỹ kế phát sinh từ đầu năm
6 - Cộng luỹ kế phát sinh từ khởi công

- Sổ này có... trang, đánh số từ trang 01 đến trang...

- Ngày mở sổ:...

 

Ngày..... tháng.... năm .......

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

 

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

 

Giám đốc

 

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Thông tư 200-2014. mẫu số s52- dn -sổ chi phí đầu tư xây dựng
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!