Biểu Mẫu Thuế

Bieu mau thue , bieu thue , mau to khai thue tndn , mau to khai thue tncn , mau to khai thue gtgt , mau to khai thue ttđb, mau to khai thue tai nguyen, mau khai thue mon bai, mau to khai thue lien quan den su dung dat dai , mẫu khai phí, lệ phí, mẫu tờ khai thuế khoán, mau khai thue nha thau nuoc ngoai , mau khai thue doi voi thuy dien , biểu mẫu khai thuế

Mẫu số 03/MGTH : Quyết định về việc miễn (giảm) thuế

Mẫu số 03/MGTH: Quyết định về việc miễn (giảm) thuếMẫu số: 03/MGTH

(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN

TÊN CƠ QUAN THUẾ RA QUYẾT ĐỊNH

_______________

Số: ................................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

..........., ngày........tháng..........năm ........

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn (giảm) thuế cho.............

CHỨC DANH THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ RA QUYẾT ĐỊNH

- Căn cứ Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ các Luật thuế, Pháp lệnh thuế, Pháp lệnh phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Quyết định số ..... ngày ..... tháng ..... năm .... của ..................... quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế/Cục thuế/Chi cục thuế;

- Căn cứ văn bản đề nghị miễn thuế, giảm thuế số ...... ngày ... tháng... năm... kèm theo hồ sơ của .....(Tên người nộp thuế, mã số thuế)....;

- Theo đề nghị của ......;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn (giảm) thuế cho .....(Tên người nộp thuế, mã số thuế)......, với tổng số tiền thuế được miễn (giảm) là: ............................................đồng (Bằng chữ: .........................................................), trong đó:

1. Thuế TNDN: .................... đồng, kỳ tính thuế ................

2. Thuế TTĐB: ......................đồng, kỳ tính thuế: ..............

3. Thuế Tài nguyên: ...............đồng, kỳ tính thuế: .............

4. ........

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

...(Tên người nộp thuế)..., ...(Trưởng các bộ phận liên quan của cơ quan thuế)... chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Lưu: VT; ….

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ RA QUYẾT ĐỊNH

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

>> Tải Mẫu số 03/MGTH (Ban hành theo thông tư 28/2011/TT-BTC)

Mẫu số 03/MGTH, 03/MGTH, Mẫu số 03/MGTH: Quyết định về việc miễn (giảm) thuế, mau so 03/mgth: quyet dinh ve viec mien (giam) thue

Mẫu số 03/MGTH : Quyết định về việc miễn (giảm) thuế
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!