Thông tư 200-2014 - điều 6. kiểm toán báo cáo tài chính trong trường hợp sử dụng đơn vị tiền tệ trong kế toán là ngoại tệ

Thông tư 200-2014 - điều 6. kiểm toán báo cáo tài chính trong trường hợp sử dụng đơn vị tiền tệ trong kế toán là ngoại tệ

 

THÔNG TƯ 200-2014 - ĐIỀU 6. KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG ĐƠN VỊ TIỀN TỆ TRONG KẾ TOÁN LÀ NGOẠI TỆ

Báo cáo tài chính mang tính pháp lý để công bố ra công chúng và nộp các cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam là Báo cáo tài chính được trình bày bằng Đồng Việt Nam và phải được kiểm toán.

 

Thông tư 200-2014 - điều 6. kiểm toán báo cáo tài chính trong trường hợp sử dụng đơn vị tiền tệ trong kế toán là ngoại tệ
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!