Biểu Mẫu Thuế

Bieu mau thue , bieu thue , mau to khai thue tndn , mau to khai thue tncn , mau to khai thue gtgt , mau to khai thue ttđb, mau to khai thue tai nguyen, mau khai thue mon bai, mau to khai thue lien quan den su dung dat dai , mẫu khai phí, lệ phí, mẫu tờ khai thuế khoán, mau khai thue nha thau nuoc ngoai , mau khai thue doi voi thuy dien , biểu mẫu khai thuế

Mẫu số 02/XNTH : Công văn thông báo bổ sung hồ sơ đề nghị xoá nợ tiền thuế, tiền phạt

Mẫu số 02/XNTH: Công văn thông báo bổ sung hồ sơ đề nghị xoá nợ tiền thuế, tiền phạt

Mẫu số: 02/XNTH

(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày

28/02/2011 của Bộ Tài chính)

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN

TÊN CƠ QUAN THUẾ BAN HÀNH THÔNG BÁO

________________

Số: …….............….

V/v: Thông báo bổ sung hồ sơ đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

............, ngày..........tháng ........năm ......

Kính gửi: .....................................................................................................

Căn cứ Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành,

Sau khi xem xét hồ sơ đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt kèm theo Công văn số ………….. ngày ……….. của cơ quan thuế (Tên cơ quan thuế)...............

Cơ quan thuế (Tên cơ quan thuế)...............thông báo:

Hồ sơ đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không đầy đủ thủ tục theo quy định, cụ thể còn thiếu những nội dung và tài liệu sau đây:

.......................................................................................................................

Đề nghị cơ quan thuế (Tên cơ quan thuế)...............hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định của pháp luật và gửi về ...(Tên cơ quan thuế)...............trước ngày....................................

Cơ quan thuế (Tên cơ quan thuế ra thông báo)............... thông báo để cơ quan thuế (Tên cơ quan thuế)............... được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT;....

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ BAN HÀNH THÔNG BÁO

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

>> Tải Mẫu số 02/XNTH (Ban hành theo thông tư 28/2011/TT-BTC)

Mẫu số 02/XNTH, 02/XNTH, Mẫu số 02/XNTH: Công văn thông báo bổ sung hồ sơ đề nghị xoá nợ tiền thuế, tiền phạt, mau so 02/xnth: cong van thong bao bo sung ho so de nghi xoa no tien thue, tien phat

Mẫu số 02/XNTH : Công văn thông báo bổ sung hồ sơ đề nghị xoá nợ tiền thuế, tiền phạt
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!