TƯ LIỆU KHÁC


> Thư viện

> Liên kết website

 

Dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong

Dao tao ke toan, hoc ke toan

Ke toan co ban, Kế toán cho người mới học

Ke toan thuc hanh, thuc hanh ke toan thue

Tuyển cộng tác viên đào tạo và dịch vụ kế toán

Sach ke toan thue, sach ke toan tai chinh

Bản đồ chỉ đường đến VAFT

CẨM NANG NGHIỆP VỤ DÀNH CHO GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP - TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG VÀ NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN, THU CHI NGÂN SÁCH, TỰ CHỦ, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC

Mã Sách: SKT-4

Giá bìa: 298000

Giá bán: 253300

TẢI PHIẾU ĐĂNG KÝ MUA SÁCH

HÌNH THỨC THANH TOÁN VÀ GIAO SÁCH

Tư vấn trực tuyến

ho tro online sach ke toan thue ha noi

Khổ sách: 19 x 27 cm

Số trang: 872

In và nộp lưu chiểu: năm 2008

 

Tóm tắt nội dung:


Để đáp ứng yêu cầu đổi mới của quản lý tài chính công thì Giám đốc và Kế toán trưởng các đơn vị hành chính sự nghiệp phải nắm vững, cập nhật thường xuyên, kịp thời những kiến thức cơ bản, chính sách của Đảng, Nhà nước và các quy định mới nhất về quản lý kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, ngân sách, thuế v.v..


Theo quy định tại Nghị định số 128/2004/NĐ-CP: Các đơn vị hành chính sự nghiệp phải có Kế toán trưởng (trừ những đơn vị có khối lượng công việc kế toán không lớn). Người muốn được bổ nhiệm Kế toán trưởng thì phải có “Chứng chỉ Kế toán trưởng”.


Ngày 03/12/2007, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 98/2007/QĐ-BTC về việc ban hành "Quy chế về tổ chức bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng" áp dụng thống nhất trong cả nước thay thế Quyết định số 43/2004/QĐ-BTC ngày 26/4/2004. Đề đảm bảo cho việc đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ Kế toán trưởng, Giám đốc các đơn vị hành chính sự nghiệp đủ năng lực quản lý kinh tế, tài chính và ngân sách; tổ chức công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán, chỉ đạo thực hiện công việc kế toán nắm bắt kịp với sự thay đổi pháp luật về kế toán, tài chính, tuân thủ Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Kế toán, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Pháp lệnh về phí, lệ phí, Luật thuế thu nhập cá nhân... các quy định mới nhất về cơ chế, chính sách tài chính áp dụng cho cơ quan nhà nước, đơn vị tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính, các đơn vị sự nghiệp có thu công lập, ngoài công lập đã được thay đổi một cách toàn diện; thực hiện đúng Chế độ kế toán HCSN đã được ban hành tại Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006, Chế độ kế toán Ngân sách và Tài chính xã ban hành tại Quyết đinh số 94/2005/QĐ-BTC ngày 12/12/2005, Chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc nhà nước ban hành tại Quyết định số 24/2006/QĐ-BTC ngày 06/4/2006... Bộ Tài chính xuất bản cuốn sách “Cẩm nang nghiệp vụ dành cho Giám đốc, Kế toán trưởng đơn vị hành chính sự nghiệp - Tài liệu bồi dưỡng Kế toán trưởng và những quy định mới nhất về Quản lý tài chính, kế toán, thu chi Ngân sách, tự chủ, quản lý và sử dụng tài sản nhà nước”


Cuốn sách gồm 7 phần:


Phần thứ nhất: Tài liệu dùng cho bồi dưỡng Kế toán trưởng (Theo Quyết định số 98/2007/QĐ-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2007)


Phần thứ hai: Chế độ mới về quản lý, thanh quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2008


Phần thứ ba: Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước 2008


Phần thứ tư: Chế độ mới về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính, chế độ kiểm soát chi đối với các đơn vị sự nghiệp năm 2008


Phần thứ năm: Chế độ mới về mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 2008


Phần thứ sáu: Các quy định mới về kế toán các đơn vị có sử dụng kinh phí Ngân sách Nhà nước


Phần thứ bảy: Chế độ mới về kiểm toán, thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2008.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc!

tags : cam nang nghiep vu danh cho giam doc, ke toan truong don vi , chi ngan sach, tu chu, quan ly va su dung tai san nha nuoc, nhung quy dinh moi nhat ve quan ly tai chinh, ke toan, thu, hanh chinh su nghiep tai lieu boi duong ke toan truong va, cẩm nang nghiệp vụ dành cho giám đốc, kế toán trưởng đơn vị , chi ngân sách, tự chủ, quản lý và sử dụng tài sản nhà nước, những quy định mới nhất về quản lý tài chính, kế toán, thu, hành chính sự nghiệp tài liệu bồi dưỡng kế toán trưởng và

 

Dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong Dao tao ke toan , hoc ke toan thue

sach ke toan

sach ke toan

sach ke toan

sach ke toan

CHẾ ĐỘ KIỂM SOÁT, THANH TOÁN CÁC KHOẢN C

Giá bìa: VNĐ 327000

Giá bán: VNĐ 277950

Mã Sách: SKT-39

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHỆP ĐƠN V

Giá bìa: VNĐ 320000

Giá bán: VNĐ 272000

Mã Sách: SKT-38

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦ

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: SKT-37

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦ

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: SKT-36

sach ke toan

sach ke toan

sach ke toan

sach ke toan

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH

Giá bìa: VNĐ 350000

Giá bán: VNĐ 297500

Mã Sách: SKT-35

HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, CHẾ

Giá bìa: VNĐ 320000

Giá bán: VNĐ 272000

Mã Sách: SKT-34

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG NHÀ NƯ

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: SKT-33

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: SKT-32

sach ke toan

sach ke toan

sach ke toan

sach ke toan

HƯỚNG DẪN HẠCH TOÁN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: SKT-31

CẨM NANG NGHIỆP VỤ DÀNH CHO GIÁM ĐỐC, KẾ

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: SKT-30

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH S

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: SKT-29

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: SKT-28

sach ke toan

sach ke toan

sach ke toan

sach ke toan

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: SKT-27

CẨM NANG NGHIỆP VỤ DÀNH CHO HIỆU TRƯỞNG

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: SKT-26

258 SƠ ĐỒ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪ

Giá bìa: VNĐ 200000

Giá bán: VNĐ 170000

Mã Sách: SKT-25

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Giá bìa: VNĐ 198000

Giá bán: VNĐ 168300

Mã Sách: SKT-24

sach ke toan

sach ke toan

sach ke toan

sach ke toan

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Giá bìa: VNĐ 168000

Giá bán: VNĐ 142800

Mã Sách: SKT-23

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH

Giá bìa: VNĐ 296000

Giá bán: VNĐ 251600

Mã Sách: SKT-22

CẨM NANG NGHIỆP VỤ TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN DÙ

Giá bìa: VNĐ 296000

Giá bán: VNĐ 251600

Mã Sách: SKT-21

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Giá bìa: VNĐ 294000

Giá bán: VNĐ 249900

Mã Sách: SKT-20

sach ke toan

sach ke toan

sach ke toan

sach ke toan

333 SƠ ĐỒ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Giá bìa: VNĐ 290000

Giá bán: VNĐ 246500

Mã Sách: SKT-19

GIÁO TRÌNH TIN HỌC KẾ TOÁN (DÙNG CHO TRÌ

Giá bìa: VNĐ 27000

Giá bán: VNĐ 24300

Mã Sách: SKT-18

GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN QUẢN TRỊ (DÙNG CHO TR

Giá bìa: VNĐ 25000

Giá bán: VNĐ 22500

Mã Sách: SKT-17

HIỆU TRƯỞNG VÀ KẾ TOÁN TRƯỜNG HỌC - NHỮN

Giá bìa: VNĐ update

Giá bán: VNĐ update

Mã Sách: SKT-16

sach ke toan

sach ke toan

sach ke toan

sach ke toan

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP VÀ C

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: SKT-15

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP XÂY LẮP (ĐÃ

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: SKT-14

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VÀ CÁ

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: SKT-13

CẨM NANG NGHIỆP VỤ DÀNH CHO GIÁM ĐỐC, KẾ

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: SKT-12

sach ke toan

sach ke toan

sach ke toan

sach ke toan

CẨM NANG NGHIỆP VỤ TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN DÙ

Giá bìa: VNĐ 296000

Giá bán: VNĐ 251600

Mã Sách: SKT-11

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Giá bìa: VNĐ 275000

Giá bán: VNĐ 233750

Mã Sách: SKT-10

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ HOẠ

Giá bìa: VNĐ 275000

Giá bán: VNĐ 233750

Mã Sách: SKT-9

252 SƠ ĐỒ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪ

Giá bìa: VNĐ 150000

Giá bán: VNĐ 127500

Mã Sách: SKT-8

sach ke toan

sach ke toan

sach ke toan

sach ke toan

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP - HƯỚNG DẪN

Giá bìa: VNĐ 46000

Giá bán: VNĐ 41400

Mã Sách: SKT-7

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP VÀ C

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: SKT-6

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP VÀ C

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: SKT-5

CẨM NANG NGHIỆP VỤ DÀNH CHO GIÁM ĐỐC, KẾ

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: SKT-4

sach ke toan

sach ke toan

sach ke toan

CẨM NANG NGHIỆP VỤ DÀNH CHO GIÁM ĐỐC, KẾ

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: SKT-3

NỘI DUNG VÀ HƯỚNG DẪN 26 CHUẨN MỰC KẾ TO

Giá bìa: VNĐ 295000

Giá bán: VNĐ 250750

Mã Sách: SKT-2

NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT HƯỚNG DẪN CÔNG T

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: SKT-1