TƯ LIỆU KHÁC


> Thư viện

> Liên kết website

 

Dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong

Dao tao ke toan, hoc ke toan

Ke toan co ban, Kế toán cho người mới học

Ke toan thuc hanh, thuc hanh ke toan thue

Tuyển cộng tác viên đào tạo và dịch vụ kế toán

Sach ke toan thue, sach ke toan tai chinh

Bản đồ chỉ đường đến VAFT

HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ XỬ LÝ NGÂN SÁCH CUỐI NĂM LẬP DỰ TOÁN, BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH HÀNG NĂM VÀ NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI VỀ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH...

Mã Sách: STC-11

Giá bìa: 298000

Giá bán: 253300

TẢI PHIẾU ĐĂNG KÝ MUA SÁCH

HÌNH THỨC THANH TOÁN VÀ GIAO SÁCH

Tư vấn trực tuyến

ho tro online sach ke toan thue ha noi

Khổ sách: 19 x 27 cm

Số trang: 864

In và nộp lưu chiểu: năm 2009

 

Tóm tắt nội dung:

Quản lý, sử dụng, phân bổ ngân sách nhà nước nhà nước một cách công khai minh bạch, có hiệu quả và đúng chế độ quy định đang là một đòi hỏi hết sức cấp bách và quan trọng trong giai đoạn hiện nay.

Trong thời gian qua, Chính phủ, các Bộ, ngành đã ban hành mới và sửa đổi bổ sung hàng loạt quy định mới về: Hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm, lập báo cáo quyết  ngân sách hàng năm, thực hiện phân bổ ngân sách nhà nước, lập dự toán, quyết toán thu, chi ngân sách và kho bạc; thu, chi trong các cơ quan hành chính sự nghiệp; kiểm tra, giám sát của Nhà nước trong quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước; góp phần chống tham nhũng, thất thoát, lãng phí, phát hiện và ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật; nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước; chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và tài chính đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định về chế độ quản lý, sử dụng tài sản, quản lý tài chính, vốn nhà nước dầu tư vào doanh nghiệp, giám sát, thanh tra, kiểm tra trong các cơ quan hành chính và doanh nghiệp nhà nước nhằm thực hiện tốt Luật kiểm toán nhà nước, tiến tới đảm bảo cơ chế công khai, minh bạch trong hoạt động tài chính.

Đặc biệt, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; Nghị định số 101/2009/NĐ-CP ngày 05/11/2009 thí điểm thành lập, tổ chức, hoạt động và quản lý tập đoàn kinh tế nhà nước; Quyết định số 135/2009/QĐ-TTg ngày 04/11/2009 ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Đồng thời, ngày 20/10/2009 Bộ Tài chính cũng ban hành Thông tư số 203/2009/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định và Thông tư số 202/2009/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về tài chính trong bán, giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.

Nhằm cung cấp thông tin về các lĩnh vực trên, nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản cuốn sách  “Hướng dẫn mới nhất về xử lý ngân sách cuối năm lập dự toán, báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm và những quy định mới về Khấu hao tài sản cố định, đầu tư công nghệ thông tin bằng nguồn vốn ngân sách - 2010”


Cuốn sách gồm sáu phần:


Phần thứ nhất Các quy định mới về kiểm toán nhà nước


Phần thứ hai Các quy định mới về phân bổ ngân sách nhà nước, lập dự toán, quyết toán thu, chi ngân sách và kho bạc


Phần thứ ba Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước


Phần thứ tư Các quy định mới về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và tài chính đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
Phần thứ năm Các quy định mới về quản lý, giám sát hoạt động và công khai minh bạch trong doanh nghiệp nhà nước


Phần thứ sáu Văn bản mớiXin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc!

 

tags : huong dan moi nhat ve xu ly ngan sach , dinh moi ve khau hao tai san co dinh..., ngan sach hang nam va nhung quy, cuoi nam lap du toan, bao cao quyet toan, hướng dẫn mới nhất về xử lý ngân sách , định mới về khấu hao tài sản cố định..., ngân sách hàng năm và những quy, cuối năm lập dự toán, báo cáo quyết toán

 

Dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong Dao tao ke toan , hoc ke toan thue

sach tai chinh

sach tai chinh

sach tai chinh

sach tai chinh

SỔ TAY HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Giá bìa: VNĐ 350000

Giá bán: VNĐ 297500

Mã Sách: STC-26

LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ CHẾ

Giá bìa: VNĐ 333000

Giá bán: VNĐ 283050

Mã Sách: STC-25

HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, HƯỚ

Giá bìa: VNĐ 327000

Giá bán: VNĐ 277950

Mã Sách: STC-24

HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ THANH TRA, KIỂM TR

Giá bìa: VNĐ 315000

Giá bán: VNĐ 267750

Mã Sách: STC-23

sach tai chinh

sach tai chinh

sach tai chinh

sach tai chinh

BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THÀNH PHỐ

Giá bìa: VNĐ 398000

Giá bán: VNĐ 338300

Mã Sách: STC-22

SỔ TAY HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Giá bìa: VNĐ 350000

Giá bán: VNĐ 297500

Mã Sách: STC-21

MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU CHUNG THỰC HIỆN TỪ 0

Giá bìa: VNĐ 346000

Giá bán: VNĐ 294100

Mã Sách: STC-20

CHẾ ĐỘ THANH TOÁN TIỀN NGHỈ PHÉP HÀNG NĂ

Giá bìa: VNĐ 333000

Giá bán: VNĐ 283050

Mã Sách: STC-19

sach tai chinh

sach tai chinh

sach tai chinh

sach tai chinh

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG - QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ

Giá bìa: VNĐ 333000

Giá bán: VNĐ 283050

Mã Sách: STC-18

QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ GIÁ DỊCH VỤ KHÁM, C

Giá bìa: VNĐ 250000

Giá bán: VNĐ 212500

Mã Sách: STC-17

CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH MỚI VỀ TIỀN LƯƠNG - T

Giá bìa: VNĐ 328000

Giá bán: VNĐ 278800

Mã Sách: STC-16

CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH MỚI VỀ TIỀN LƯƠNG - T

Giá bìa: VNĐ 328000

Giá bán: VNĐ 278800

Mã Sách: STC-15

sach tai chinh

sach tai chinh

sach tai chinh

sach tai chinh

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, NG

Giá bìa: VNĐ 315000

Giá bán: VNĐ 267750

Mã Sách: STC-14

QUY CHUẨN, TIÊU CHUẨN TRONG HOẠT ĐỘNG XÂ

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: STC-13

CẨM NANG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: STC-12

HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ XỬ LÝ NGÂN SÁCH CU

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: STC-11

sach tai chinh

sach tai chinh

sach tai chinh

sach tai chinh

CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH MỚI VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘ

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: STC-10

CHẾ ĐỘ MỚI VỀ TIỀN LƯƠNG, BẢO HIỂM XÃ HỘ

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: STC-9

CHẾ ĐỘ MỚI VỀ ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG - TI

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: STC-8

CHẾ ĐỘ MỚI VỀ ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG - TI

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: STC-7

sach tai chinh

sach tai chinh

sach tai chinh

sach tai chinh

CHẾ ĐỘ MỚI VỀ ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG - TI

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: STC-6

CHẾ ĐỘ MỚI VỀ ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG - TI

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: STC-5

CÁC QUY ĐỊNH MỚI NHẤT HƯỚNG DẪN ĐẤU THẦU

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: STC-4

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ

Giá bìa: VNĐ 295000

Giá bán: VNĐ 250750

Mã Sách: STC-3

sach tai chinh

sach tai chinh

CHẾ ĐỘ MỚI VỀ ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG - TI

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: STC-2

CHẾ ĐỘ MỚI VỀ ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG - TI

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: STC-1