TƯ LIỆU KHÁC


> Thư viện

> Liên kết website

 

Dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong

Dao tao ke toan, hoc ke toan

Ke toan co ban, Kế toán cho người mới học

Ke toan thuc hanh, thuc hanh ke toan thue

Tuyển cộng tác viên đào tạo và dịch vụ kế toán

Sach ke toan thue, sach ke toan tai chinh

Bản đồ chỉ đường đến VAFT

CẨM NANG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH, KINH TẾ, ĐẤT ĐAI, XÂY DỰNG, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, BỐ TRÍ, SỬ DỤNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC DÀNH CHO CHỦ TỊCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 2011

Mã Sách: STC-12

Giá bìa: 298000

Giá bán: 253300

TẢI PHIẾU ĐĂNG KÝ MUA SÁCH

HÌNH THỨC THANH TOÁN VÀ GIAO SÁCH

Tư vấn trực tuyến

ho tro online sach ke toan thue ha noi

Khổ sách: 19 x 27 cm

Số trang: 600

In và nộp lưu chiểu: năm 2011

Tóm tắt nội dung:


Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn là người lãnh đạo cao nhất của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn được Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn bầu lên để thực hiện chức năng lãnh đạo, quản lý nhà nước ở địa phương, thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần bảo đảm sự chỉ đạo, quản lý thống nhất trong bộ máy hành chính nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và các chính sách khác trên địa bàn. Tuy nhiên để thực hiện tốt chức năng lãnh đạo và quản lý trên địa bàn, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn phải là người nắm rõ Hiến pháp, pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp.


Nhằm giúp cho đội ngũ các Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn và những người đang được đào tạo để làm việc tại các Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn có được các văn bản pháp quy về các mặt nói trên, làm cơ sở cho việc thực hiện chức năng lãnh đạo và quản lý trên địa bàn một cách có hệ thống, Nhà xuất bản Lao động - Xã Hội xuất bản cuốn sách “ Cẩm nang nghiệp vụ công tác quản lý tài chính, ngân sách, kinh tế, đất đai, xây dựng, cư trú, tư pháp, hộ tịch, an ninh, trật tự, văn hoá, y tế, giáo dục, khiếu nại, tố cáo, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức dành cho Chủ tịch xã, phường, thị trấn 2011 “.


Cuốn sách gồm các phần như sau:


Phần thứ nhất: Tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn


Phần thứ hai: Quản lý thu, chi và quyết toán về tài chính, kinh phí ngân sách xã, phường, thị trấn


Phần thứ ba: Quản lý về đất đai, nhà ở, bồi thường, hỗ trợ đất, ưu đãi về sử dụng đất ở xã, phường, thị trấn


Phần thứ tư: Quản lý về văn hoá - xã hội, Y tế, giáo dục tại xã, phường, thị trấn


Phần thứ năm: Quản lý về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại xã, phường, thị trấn


Phần thứ sáu: Xử phạt vi phạm hành chính ở xã, phường, thị trấn


Phần thứ bảy: Quản lý về cư trú, hộ khẩu, hộ tịch, tư pháp, chứng minh nhân dân ở xã, phường, thị trấn


Phần thứ tám: Bố trí, sử dụng và chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn


Phần thứ chín: Quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo


Phần thứ mười: Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016


Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọc!

 

tags : cam nang nghiep vu cong tac quan ly tai chinh, , danh cho chu tich xa, phuong, thi tran 2011, nai, to cao, bo tri, su dung can bo, cong chuc, ngan sach, kinh te, dat dai, xay dung, khieu, cẩm nang nghiệp vụ công tác quản lý tài chính, , dành cho chủ tịch xã, phường, thị trấn 2011, nại, tố cáo, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, ngân sách, kinh tế, đất đai, xây dựng, khiếu

 

Dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong Dao tao ke toan , hoc ke toan thue

sach tai chinh

sach tai chinh

sach tai chinh

sach tai chinh

SỔ TAY HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Giá bìa: VNĐ 350000

Giá bán: VNĐ 297500

Mã Sách: STC-26

LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ CHẾ

Giá bìa: VNĐ 333000

Giá bán: VNĐ 283050

Mã Sách: STC-25

HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, HƯỚ

Giá bìa: VNĐ 327000

Giá bán: VNĐ 277950

Mã Sách: STC-24

HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ THANH TRA, KIỂM TR

Giá bìa: VNĐ 315000

Giá bán: VNĐ 267750

Mã Sách: STC-23

sach tai chinh

sach tai chinh

sach tai chinh

sach tai chinh

BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THÀNH PHỐ

Giá bìa: VNĐ 398000

Giá bán: VNĐ 338300

Mã Sách: STC-22

SỔ TAY HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Giá bìa: VNĐ 350000

Giá bán: VNĐ 297500

Mã Sách: STC-21

MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU CHUNG THỰC HIỆN TỪ 0

Giá bìa: VNĐ 346000

Giá bán: VNĐ 294100

Mã Sách: STC-20

CHẾ ĐỘ THANH TOÁN TIỀN NGHỈ PHÉP HÀNG NĂ

Giá bìa: VNĐ 333000

Giá bán: VNĐ 283050

Mã Sách: STC-19

sach tai chinh

sach tai chinh

sach tai chinh

sach tai chinh

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG - QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ

Giá bìa: VNĐ 333000

Giá bán: VNĐ 283050

Mã Sách: STC-18

QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ GIÁ DỊCH VỤ KHÁM, C

Giá bìa: VNĐ 250000

Giá bán: VNĐ 212500

Mã Sách: STC-17

CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH MỚI VỀ TIỀN LƯƠNG - T

Giá bìa: VNĐ 328000

Giá bán: VNĐ 278800

Mã Sách: STC-16

CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH MỚI VỀ TIỀN LƯƠNG - T

Giá bìa: VNĐ 328000

Giá bán: VNĐ 278800

Mã Sách: STC-15

sach tai chinh

sach tai chinh

sach tai chinh

sach tai chinh

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, NG

Giá bìa: VNĐ 315000

Giá bán: VNĐ 267750

Mã Sách: STC-14

QUY CHUẨN, TIÊU CHUẨN TRONG HOẠT ĐỘNG XÂ

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: STC-13

CẨM NANG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: STC-12

HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ XỬ LÝ NGÂN SÁCH CU

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: STC-11

sach tai chinh

sach tai chinh

sach tai chinh

sach tai chinh

CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH MỚI VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘ

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: STC-10

CHẾ ĐỘ MỚI VỀ TIỀN LƯƠNG, BẢO HIỂM XÃ HỘ

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: STC-9

CHẾ ĐỘ MỚI VỀ ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG - TI

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: STC-8

CHẾ ĐỘ MỚI VỀ ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG - TI

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: STC-7

sach tai chinh

sach tai chinh

sach tai chinh

sach tai chinh

CHẾ ĐỘ MỚI VỀ ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG - TI

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: STC-6

CHẾ ĐỘ MỚI VỀ ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG - TI

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: STC-5

CÁC QUY ĐỊNH MỚI NHẤT HƯỚNG DẪN ĐẤU THẦU

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: STC-4

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ

Giá bìa: VNĐ 295000

Giá bán: VNĐ 250750

Mã Sách: STC-3

sach tai chinh

sach tai chinh

CHẾ ĐỘ MỚI VỀ ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG - TI

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: STC-2

CHẾ ĐỘ MỚI VỀ ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG - TI

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: STC-1