TƯ LIỆU KHÁC


> Thư viện

> Liên kết website

 

Dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong

Dao tao ke toan, hoc ke toan

Ke toan co ban, Kế toán cho người mới học

Ke toan thuc hanh, thuc hanh ke toan thue

Tuyển cộng tác viên đào tạo và dịch vụ kế toán

Sach ke toan thue, sach ke toan tai chinh

Bản đồ chỉ đường đến VAFT

KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP, CÁC KHOẢN CHI PHÍ HỢP LÝ, HỢP LỆ, HƯỚNG DẪN KÊ KHAI, QUYẾT TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Mã Sách: ST-9

Giá bìa: 298000

Giá bán: 253300

TẢI PHIẾU ĐĂNG KÝ MUA SÁCH

HÌNH THỨC THANH TOÁN VÀ GIAO SÁCH

Tư vấn trực tuyến

ho tro online sach ke toan thue ha noi

Khổ sách: 19 x 27 cm

Số trang: 768

In và nộp lưu chiểu: năm 2009

 

Tóm tắt nội dung:


Kế toán thuế là nội dung quan trọng trong công tác kế toán tại doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, nó cung cấp số liệu một cách trung thực, đầy đủ, chính xác nhằm giúp đơn vị chấp hành đúng chính sách thuế của nhà nước, nộp đầy đủ và kịp thời các khoản thuế vào ngân sách và góp phần bảo hộ sản xuất, khuyến khích các hoạt động xuất khẩu, phát triển sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp.

Trên cơ sở pháp luật về thuế, Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006, Quyết định 15/2006/QĐ- BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông tư số 140/2007/TT-BTC ngày 30/11/2007 của Bộ Tài chính áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế và cơ sở ngoài công lập trong cả nước, Nhà xuất bản Lao động - Xã hội xuất bản cuốn sách Kế toán thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, các khoản chi phí hợp lý, hợp lệ, hướng dẫn kê khai, quyết toán thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp do Tiến sỹ Huy Đoán và Thu Hà - Bộ Tài chính biên soạn.

Nội dung cuốn sách gồm 2 phần:

1. Phần thứ nhất - Hướng dẫn thực hành thuế và kế toán thuế:

- Thuế và Kế toán thuế giá trị gia tăng

- Thuế và Kế toán thuế Thu nhập doanh nghiệp: Được áp dụng cho các loại hình doanh nghiệp có hướng dẫn cụ thể để giúp cho các doanh nghiệp xác định đúng doanh thu, thu nhập khác và chi phí để xác định tổng lợi nhuận kế toán trước thuế phản ánh trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, đồng thời xác định đúng doanh thu, chi phí hợp lý để xác định thu nhập chịu thuế TNDN làm căn cứ lập tờ khai quyết toán thuế TNDN theo đúng các quy định hiện hành.

- Thuế và Kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu

- Thuế và Kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt

- Thuế và Kế toán thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

- Thuế và Kế toán thuế tài nguyên

- Thuế và Kế toán thuế môn bài

- Bài tập, ví dụ minh hoạ hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT, tờ khai quyết toán thuế TNDN theo hướng dẫn của Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/62007, báo cáo tài chính theo quy định của chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp.

2. Phần thứ hai - Các văn bản pháp luật mới về thuế

Trên cơ sở hệ thống hoá và cập nhật đầy đủ, kịp thời các văn bản pháp luật mới về các loại thuế như:

- Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng
- Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
- Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật  thuế Thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và nhiều văn bản khác về thuế.

Cuốn sách sẽ là tài liệu hữu ích cho kế toán trưởng, người làm kế toán, cán bộ thuế, giáo viên, sinh viên, các nhà quản lý có đầy đủ tài liệu để nắm bắt kịp thời những quy định hiện hành về chính sách thuế của Nhà nước và kế toán của từng loại thuế.

Mặc dù có rất nhiều cố gắng trong công tác biên soạn, song vì thời gian có hạn nên không tránh khỏi những hạn chế nhất định. Nhà xuất bản và Tác giả mong nhận được và chân thành cảm ơn các ý kiến đóng góp của bạn đọc.

 

 

tags : ke toan thue gia tri gia tang, thue thu nhap , tri gia tang, thue thu nhap doanh nghiep, le, huong dan ke khai, quyet toan thue gia, doanh nghiep, cac khoan chi phi hop ly, hop, kế toán thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập , trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, lệ, hướng dẫn kê khai, quyết toán thuế giá, doanh nghiệp, các khoản chi phí hợp lý, hợp

 

Dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong Dao tao ke toan , hoc ke toan thue

sach thue

sach thue

sach thue

sach thue

DANH MỤC VÀ THUẾ SUẤT ĐỐI VỚI HÀNG HÓA X

Giá bìa: VNĐ 495000

Giá bán: VNĐ 420750

Mã Sách: ST-25

CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI 2013 - HƯỚNG DẪN KÊ

Giá bìa: VNĐ 360000

Giá bán: VNĐ 306000

Mã Sách: ST-24

HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG H

Giá bìa: VNĐ 100000

Giá bán: VNĐ 90000

Mã Sách: ST-23

DANH MỤC THUẾ SUẤT ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT

Giá bìa: VNĐ 450000

Giá bán: VNĐ 382500

Mã Sách: ST-22

sach thue

sach thue

sach thue

sach thue

CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI 2012 - HƯỚNG DẪN KÊ

Giá bìa: VNĐ 390000

Giá bán: VNĐ 331500

Mã Sách: ST-21

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH THUẾ VÀ KẾ TOÁN THUẾ

Giá bìa: VNĐ 350000

Giá bán: VNĐ 297500

Mã Sách: ST-20

BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT ASEA

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: ST-19

CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI LUẬT QUẢN LÝ THUẾ VÀ

Giá bìa: VNĐ 350000

Giá bán: VNĐ 297500

Mã Sách: ST-18

sach thue

sach thue

sach thue

sach thue

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI, NỘP, QUYẾT TOÁN THUẾ

Giá bìa: VNĐ 328000

Giá bán: VNĐ 278800

Mã Sách: ST-17

CẨM NANG NGHIỆP VỤ TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN, Q

Giá bìa: VNĐ 315000

Giá bán: VNĐ 267750

Mã Sách: ST-16

THÔNG TƯ SỐ 28/2011/TT-BTC NGÀY 28/02/20

Giá bìa: VNĐ 150000

Giá bán: VNĐ 127500

Mã Sách: ST-15

NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ KẾ TOÁN, KIỂM

Giá bìa: VNĐ update

Giá bán: VNĐ update

Mã Sách: ST-14

sach thue

sach thue

sach thue

sach thue

CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI 2010 VÀ VĂN BẢN HƯỚN

Giá bìa: VNĐ 350000

Giá bán: VNĐ 297500

Mã Sách: ST-13

CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI 2009-2010 VÀ VĂN BẢN

Giá bìa: VNĐ 350000

Giá bán: VNĐ 297500

Mã Sách: ST-12

CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI 2009 VÀ VĂN BẢN HƯỚN

Giá bìa: VNĐ 350000

Giá bán: VNĐ 297500

Mã Sách: ST-11

NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ KẾ TOÁN, KIỂM

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: ST-10

sach thue

sach thue

sach thue

sach thue

KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, THUẾ THU

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: ST-9

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN KÊ KHAI, NỘP, QUYẾT

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: ST-8

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH S

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: ST-7

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH S

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: ST-6

sach thue

sach thue

sach thue

sach thue

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: ST-5

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: ST-4

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI, NỘP VÀ QUYẾT TOÁN THU

Giá bìa: VNĐ 295000

Giá bán: VNĐ 250750

Mã Sách: ST-3

HỆ THỐNG VĂN BẢN PHỎP LUẬT VỀ THUẾ GIỎ T

Giá bìa: VNĐ 40000

Giá bán: VNĐ 36000

Mã Sách: ST-2

sach thue

CẨM NANG NGHIỆP VỤ DÀNH CHO GIÁM ĐỐC, KẾ

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: ST-1