Thông tư 133-2016. mẫu số 04 – vt - phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ

Thông tư 133-2016. mẫu số 04 – vt - phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ

 

THÔNG TƯ 133-2016. MẪU SỐ 04 – VT - PHIẾU BÁO VẬT TƯ CÒN LẠI CUỐI KỲ

 

 

Đơn vị: …………………

 

Bộ phận: ………………

Mẫu số 04 - VT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

PHIẾU BÁO VẬT TƯ CÒN LẠI CUỐI KỲ

Ngày... tháng...năm....

Số: ……………

Bộ phận: ……………………………………………………………………………….

Số TT

Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư

Mã số

Đơn vị tính

Số lượng

Lý do: còn sử dụng hay trả lại

A

B

c

D

1

E

 

 

 

 

 

Phụ trách bộ phận sử dụng
(Ký, họ tên)

 

 

PHIẾU BÁO VẬT TƯ CÒN LẠI CUỐI KỲ

 

(Mẫu số 04 - VT)

1. Mục đích: Theo dõi số lượng vật tư còn lại cuối kỳ hạch toán ở đơn vị sử dụng, làm căn cứ tính giá thành sản phẩm và kiểm tra tình hình thực hiện định mức sử dụng vật tư.

2. Phương pháp và trách nhiệm ghi

Góc bên trái của Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận sử dụng.

Số lượng vật tư còn lại cuối kỳ ở đơn vị sử dụng được phân thành hai loại:

- Nếu vật tư không cần sử dụng nữa thì lập Phiếu nhập kho (Mẫu số 02 - VT) và nộp lại kho.

- Nếu vật tư còn sử dụng tiếp thì bộ phận sử dụng lập Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ thành 2 bản.

Phụ trách bộ phận sử dụng ký tên:

- 1 bản giao cho phòng vật tư (nếu có);

- 1 bản giao cho phòng kế toán.

Thông tư 133-2016. mẫu số 04 – vt - phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!