Giáo trình tin học - Microsoft Word

GIÁO TRÌNH TIN HỌC - MICROSOFT WORD

Chương 1: Khởi động Word – mô tả màn hình.................................................... 2

I. Khởi động Word.................................................................................... 2

II. Mô tả màn hình Word........................................................................... 2

III. Các chế độ thường dùng để hiển thị văn bản............................................ 6

Chương 2: Soạn thảo văn bản và quản lý File văn bản......................................... 8

I. Kỹ thuật quản lý File văn bản.................................................................. 8

II. Trình tự kỹ thuật kỹ thuật để tạo một File văn bản................................... 14

III. Kỹ thuật di chuyển mouse trên văn bản................................................. 15

IV. Các kỹ thuật vê khối văn bản.............................................................. 16

V. Kỹ thuật dò tìm/dò tìm và thay thế văn bản............................................ 18

VI. Kỹ thuật viếtt tốc ký.......................................................................... 20

VII. Kiểm lỗi chính tả............................................................................... 23

VIII. Các lệnh undo, Redo........................................................................ 24

Chương 3: Định dạng ký............................................................................... 25

I. Định dạng và tạo ấn tượng cho chữ........................................................ 25

II. Nhập ký tự đặc biệt (Symbol)............................................................... 29

III. Đỗi kiểu chữ hoa và chữ thường........................................................... 30

IV. Định dạng Drop Cap........................................................................... 30

Chương 4: Định dạng trang........................................................................... 33

I. Xác định lê trang................................................................................. 34

II. Kỹ thuật ngắt trang............................................................................ 38

III. Tạo Header/Footer............................................................................ 38

IV. Đánh số trang .................................................................................. 40

Chương 5: Định dạng đoạn văn bản................................................................ 41

I. Khái niệm vê đoạn văn bản................................................................... 41

II. Các loại lề của văn bản........................................................................ 42

III. Định dạng Spacing............................................................................. 45

IV. Định dạng tab................................................................................... 46

V. Định dạng Bullet và Numberingq............................................................ 51

VI. Đóng khung vàt tô nền một đoạn......................................................... 55

VII. Đóng khung trang văn bản................................................................. 58

Chương 6; Bảng biểu (table)......................................................................... 60

I. Tạo bảng........................................................................................... 60

II. Hiệu chỉnh bản................................................................................... 61

III. Đóng khung và trang trí bảng.............................................................. 68

Chương 7: Tạo văn bản dạng cột(column)........................................................ 70

I. Chia cột............................................................................................. 70

II. Hiệu chỉnh định cột............................................................................. 71

III. Chỉnh vị trí ngắt cột........................................................................... 71

Chương 8: Đối tượng đồ hoạ (Object)............................................................. 73

I. Microsoft Word art.............................................................................. 73

II. Microsoft Draw.................................................................................. 78

III. Picture............................................................................................ 83

IV. Các lệnh chung cho Object.................................................................. 88

Bài tập thực hành........................................................................................ 93

Giáo trình tin học - Microsoft Word
 

Đăng ký học tin học

 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!