Thông tư 133-2016. mẫu số 06 – tscđ - bảng tính và phân bổ khấu hao tscđ

Thông tư 133-2016. mẫu số 06 – tscđ - bảng tính và phân bổ khấu hao tscđ

 

THÔNG TƯ 133-2016. MẪU SỐ 06 – TSCĐ - BẢNG TÍNH VÀ PHÂN BỔ KHẤU HAO TSCĐ

 

Đơn vị: …………………

Bộ phận: ………………

Mẫu số 06 - TSCĐ
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

Số:………….

BẢNG TÍNH VÀ PHÂN BỔ KHẤU HAO TSCĐ

Tháng….. năm…..

Số TT

Chỉ tiêu

Tỷ lệ khấu hao (%) hoặc thời gian sử dụng

Nơi sử dụng

 

Toàn DN

TK 154-Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (TK 631 - Giá thành SX)

TK 642 Chi phí quản lý kinh doanh

TK 241 XDCB dở dang

TK 242 Chi phí trả trước

TK 335 Chi phí phải trả

Hoạt động …… Hoạt động …… Hoạt động …… Hoạt động …… Nguyên giá TSCĐ Số khấu hao A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 … 1 I. Số khấu hao trích tháng trước 2 II. Số KH TSCĐ tăng trong tháng - 3 III. Số KH TSCĐ giảm trong tháng - 4 IV. Số KH trích tháng này (I + II - III) Cộng x
Người lập bảng
(Ký, họ tên) Ngày…. tháng .... năm….
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên) BẢNG TÍNH VÀ PHÂN BỔ KHẤU HAO TSCĐ (Mẫu số 06 - TSCĐ) 1. Mục đích: Dùng để phản ánh số khấu hao TSCĐ phải trích và phân bổ số khấu hao đó cho các đối tượng sử dụng TSCĐ hàng tháng. 2. Kết cấu và nội dung chủ yếu Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ có các cột dọc phản ánh số khấu hao phải tính cho từng đối tượng sử dụng TSCĐ và các hàng ngang phản ánh số khấu hao tính trong tháng trước, số khấu hao tăng, giảm và số khấu hao phải tính trong tháng này. Cơ sở lập: + Dòng khấu hao đã tính tháng trước lấy từ bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ tháng trước. + Các dòng sổ khấu hao TSCĐ tăng, giảm tháng này được phản ánh chi tiết cho từng TSCĐ có liên quan đến số tăng, giảm khấu hao TSCĐ theo chế độ quy định hiện hành về khấu hao TSCĐ. Dòng số khấu hao phải tính tháng này được tính bằng (=) Số khấu hao tính tháng trước cộng (+) Với số khấu hao tăng, trừ (-) Số khấu hao giảm trong tháng. Số khấu hao phải trích tháng này trên Bảng phân bổ khấu hao TSCĐ được sử dụng để ghi vào các Bảng kê và sổ kế toán có liên quan (cột ghi Có TK 214), đồng thời được sử dụng để tính giá thành thực tế sản phẩm, dịch vụ hoàn thành.

 

Thông tư 133-2016. mẫu số 06 – tscđ - bảng tính và phân bổ khấu hao tscđ
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!