Thông tư 133-2016. mẫu số 07 – tt - bảng kê vàng bạc, kim khí quý, đá quý

Thông tư 133-2016. mẫu số 07 – tt - bảng kê vàng bạc, kim khí quý, đá quý

THÔNG TƯ 133-2016. MẪU SỐ 07 – TT - BẢNG KÊ VÀNG BẠC, KIM KHÍ QUÝ, ĐÁ QUÝ

Đơn vị: ………………… Bộ phận: ………………

Mẫu số 07 - TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

BẢNG KÊ VÀNG BẠC, KIM KHÍ QUÝ, ĐÁ QUÝ

(Đính kèm phiếu ……………………….
Ngày…… tháng…… năm………….)
Quyển số: …………….
Số:……………………..

STT

Tên, loại, qui cách phẩm chất

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

A

B

C

1

2

3

D

 

Cộng

x

x

x

Ngày…… tháng…… năm……

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Người nộp (nhận)
(Ký, họ tên)

Thủ quỹ
(Ký, họ tên)

Người kiểm nghiệm
(Ký, họ tên)

BẢNG KÊ VÀNG BẠC, KIM KHÍ QUÝ, ĐÁ QUÝ

 

(Mẫu số 07- TT)

 

1. Mục đích: Bảng kê vàng bạc, kim khí quý, đá quý dùng để liệt kê số vàng bạc, kim khí quý, đá quý của đơn vị, nhằm quản lý chặt chẽ, chính xác các loại vàng bạc, kim khí quý, đá quý có tại đơn vị và làm căn cứ cùng với chứng từ gốc để lập chứng từ kế toán.

2. Phương pháp và trách nhiệm ghi Cột A, B: Ghi số thứ tự và tên, loại, qui cách, phẩm chất của vàng bạc, kim khí quý, đá quý... Cột C: Ghi đơn vị tính: gam, chỉ, Kg. Cột 1: Ghi số lượng của từng loại. Cột 2: Ghi đơn giá của từng loại. Cột 3: Bằng cột 1 nhân ( x ) cột 2.

Ghi chú: Khi cần thiết, tại cột B có thể ghi rõ ký hiệu của loại vàng bạc, kim khí quý, đá quý. Bảng kê phải có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên như quy định.

Thông tư 133-2016. mẫu số 07 – tt - bảng kê vàng bạc, kim khí quý, đá quý
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!