Thông tư 133-2016. mẫu số 08 – lđtl - hợp đồng giao khoán

Thông tư 133-2016. mẫu số 08 – lđtl - hợp đồng giao khoán


THÔNG TƯ 133-2016. MẪU SỐ 08 – LĐTL - HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN Đơn vị: ………………… Bộ phận: ……………… Mẫu số 08 - LĐTL (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN Ngày... tháng... năm... Số: ……………… Họ và tên: ……………………… Chức vụ Đại diện…………………………. bên giao khoán Họ và tên: ………………………. Chức vụ Đại diện …………………………. bên nhận khoán CÙNG KÝ KẾT HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN NHƯ SAU: I- Điều khoản chung: - Phương thức giao khoán: - Điều kiện thực hiện hợp đồng: - Thời gian thực hiện hợp đồng: - Các điều kiện khác: II- Điều khoản cụ thể: 1. Nội dung công việc khoán: - - 2. Trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của người nhận khoán: - - 3. Trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của bên giao khoán: - - Đại diện bên nhận khoán (Ký, họ tên) Đại diện bên giao khoán (Ký, họ tên) Người lập (Ký, họ tên) Ngày ... tháng ... năm ... Kế toán trưởng bên giao khoán (Ký, họ tên)</

Thông tư 133-2016. mẫu số 08 – lđtl - hợp đồng giao khoán
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!