Thông tư 133-2016. mẫu số 09 – tt - bảng kê chi tiền

Thông tư 133-2016. mẫu số 09 – tt - bảng kê chi tiền

 

THÔNG TƯ 133-2016. MẪU SỐ 09 – TT - BẢNG KÊ CHI TIỀN

Đơn vị: …………………
Bộ phận: ………………

Mẫu số 09 - TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)BẢNG KÊ CHI TIỀN

 

Ngày…. tháng…. năm....


Họ và tên người chi:
Bộ phận (hoặc địa chỉ):
Chi cho công việc:

STT

Chứng từ

Nội dung chi

Số tiền

Số hiệu

Ngày, tháng

A

B

C

D

1

 

 

Cộng


Số tiền bằng chữ: ………..…………………………………………………………………………
(Kèm theo.... chứng từ gốc).Người lập bảng kê
(Ký, họ tên)

 

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

 

Người duyệt
(Ký, họ tên)

 

BẢNG KÊ CHI TIỀN

 

(Mẫu số 09-TT)


1. Mục đích: Bảng kê chi tiền là bảng liệt kê các khoản tiền đã chi, làm căn cứ quyết toán các khoản tiền đã chi và ghi sổ kế toán.
2. Phương pháp và trách nhiệm ghi
Góc trên bên trái ghi rõ tên đơn vị. Phần đầu ghi rõ họ tên, bộ phận, địa chỉ của người chi tiền và ghi rõ nội dung chi cho công việc gì.
- Cột A, B, C, D ghi rõ số thứ tự, số hiệu, ngày, tháng chứng từ và diễn giải nội dung chi của từng chứng từ.
- Cột 1: Ghi số tiền.
Bảng kê chi tiền phải ghi rõ tổng số tiền bằng chữ và số chứng từ gốc đính kèm.
Bảng kê chi tiền được lập thành 2 bản:
- 1 bản lưu ở thủ quỹ.
- 1 bản lưu ở kế toán quỹ.

 

 

Thông tư 133-2016. mẫu số 09 – tt - bảng kê chi tiền
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!