Thông tư 133-2016. mẫu số 10 – lđtl - bảng kê trích nộp các khoản theo lương

Thông tư 133-2016. mẫu số 10 – lđtl - bảng kê trích nộp các khoản theo lương

THÔNG TƯ 133-2016. MẪU SỐ 10 – LĐTL - BẢNG KÊ TRÍCH NỘP CÁC KHOẢN THEO LƯƠNG

Đơn vị: ………………… Bộ phận: ………………

Mẫu số 10 - LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

BẢNG KÊ TRÍCH NỘP CÁC KHOẢN THEO LƯƠNG

Tháng.... năm...

Đơn vị tính:………..

STT

Số tháng trích BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ,K PCĐ

Tổng quỹ lương trích BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, KPCĐ

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động

Kinh phí công đoàn

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Số phải nộp công đoàn cấp trên

Số được để lại chi tại đơn vị

Trích vào chi phí

Trừ vào lương

Trích vào chi phí

Trừ vào lương

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Cộng

Người lập bảng
(Ký, họ tên)

 

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

 

Ngày... tháng... năm…..
Giám đốc
(Ký, họ tên)

BẢNG KÊ TRÍCH NỘP CÁC KHOẢN THEO LƯƠNG

(Mẫu số 10-LĐTL)

1. Mục đích: Bảng kê trích nộp các khoản theo lương dùng để xác định số tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, KPCĐ mà đơn vị và người lao động phải nộp trong tháng (hoặc quý) cho cơ quan bảo hiểm xã hội và công đoàn. Chứng từ này là cơ sở để ghi sổ kế toán về các khoản trích nộp theo lương. 2. Phương pháp và trách nhiệm ghi Góc trên bên trái ghi rõ tên đơn vị, bộ phận trích nộp các khoản theo lương. - Cột A: Ghi số thứ tự. - Cột B: Ghi số tháng trích nộp BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, KPCĐ áp dụng trong trường hợp kê khai theo quý. - Cột 1: Ghi tổng quỹ lương dùng làm cơ sở để trích lập BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, KPCĐ. - Cột 2, 3, 4: Ghi tổng số tiền BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ phải nộp và trong đó chia theo nguồn trích tính vào chi phí và tính trừ vào lương của người lao động. - Cột 5, 6, 7: Ghi tổng số tiền kinh phí công đoàn phải nộp và chia theo nguồn trích tính vào chi phí và tính trừ vào lương của người lao động. - Cột 8: Ghi số kinh phí công đoàn đơn vị phải nộp cấp trên. - Cột 9. Ghi số kinh phí công đoàn đơn vị được để lại chi tại đơn vị. Bảng kê được lập thành 2 bản. Bảng kê trích nộp theo lương sau khi lập xong phải có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của người lập, kế toán trưởng, giám đốc.

Thông tư 133-2016. mẫu số 10 – lđtl - bảng kê trích nộp các khoản theo lương
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!