Thông tư 200-2014. mẫu số 08 b - tt - bảng kiểm kê quỹ

Thông tư 200-2014. mẫu số 08 b - tt - bảng kiểm kê quỹ


THÔNG TƯ 200-2014. MẪU SỐ 08 B - TT - BẢNG KIỂM KÊ QU

Đơn vị:...................

Mẫu số 08 b - TT

Bộ phận:................

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

BẢNG KIỂM KÊ QUỸ

(Dùng cho ngoại tệ, vàngtiền tệ) Số:..................

Hôm nay, vào ........giờ .........ngày .........tháng .........năm .........

Chúng tôi gồm:

  • Ông/Bà:......................................đại diện kế toán
  • Ông/Bà:......................................đại diện thủ quỹ
  • Ông/Bà:......................................đại diện ............

Cùng tiến hành kiểm kê quỹ ngoại tệ, vàng bạc ... kết quả như sau:

SốTT

Diễn giải

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn

Tính ra VNĐ

Ghi chú

giá

Tỷ giá

VNĐ

A

B

C

1

2

3

4

D

I

Số dư theo sổ quỹ

x

x

..........

............

..........

.............

II

Số kiểm kê thực tế (*)

x

x

...........

............

..........

.............

1

- Loại

.............

.............

...........

............

..........

.............

2

- Loại

.............

.............

...........

............

..........

.............

3

- ...

.............

.............

...........

........

..........

.............

III

Chênh lệch (III = I – II)

x

x

...........

............

..........

.............

- Lý do : + Thừa: ............................................................................................

+ Thiếu: ...........................................................................................

- Kết luận sau khi kiểm kê quỹ: .......................................................................

Thủ quỹ

Kế toán trưởng

Người chịu trách nhiệm kiểm kê quỹ

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

 

 

BẢNG KIỂM KÊ QUỸ

 

(Dùng cho ngoại tệ, vàng tiền tệ)

(Mẫu số 08b - TT)

 

1. Mục đích: Biên bản nhằm xác nhận tiền ngoại tệ, vàng tiền tệ, ... tồn quỹ thực tế và số thừa, thiếu so với sổ quỹ trên cơ sở đó tăng cường quản lý quỹ và làm cơ sở qui trách nhiệm vật chất, ghi sổ kế toán số chênh lệch.

 

2. Phương pháp và trách nhiệm ghi

Góc trên bên trái ghi tên đơn vị, bộ phận. Việc kiểm kê quỹ được tiến hành định kỳ vào cuối tháng, cuối quí, cuối năm hoặc khi cần thiết có thể kiểm kê đột xuất hoặc khi bàn giao quỹ. Khi tiến hành kiểm kê phải lập ban kiểm kê, trong đó, thủ quỹ và kế toán quỹ là các thành viên.

Biên bản kiểm kê quỹ phải ghi rõ số hiệu chứng từ và thời điểm kiểm kê (...giờ .....ngày .....tháng .....năm .....). Trước khi kiểm kê quỹ, thủ quỹ phải ghi sổ quỹ tất cả các phiếu thu, phiếu chi và tính số dư tồn quỹ đến thời điểm kiểm kê.

- Khi tiến hành kiểm kê phải tiến hành kiểm kê riêng từng loại tiền có trong quỹ như: Ngoại tệ, vàngtiền tệ ...

- Dòng “Số dư theo sổ quỹ": Căn cứ vào sổ quỹ tại ngày, giờ kiểm kê quỹ để ghi vào cột 2, 4.

- Dòng “Kiểm kê thực tế": Căn cứ vào số kiểm kê thực tế để ghi theo từng loại ngoại tệ, vàngtiền tệ ...

- Dòng chênh lệch: Ghi số chênh lệch thừa hoặc thiếu giữa số dư theo sổ quỹ với số kiểm kê thực tế.

Trên Bảng kiểm kê quỹ cần phải xác định và ghi rõ nguyên nhân gây ra thừa hoặc thiếu quỹ, có ý kiến nhận xét và kiến nghị của Ban kiểm kê. Bảng kiểm kê quỹ phải có chữ ký (ghi rõ họ tên) của thủ quỹ, trưởng ban kiểm kê và kế toán trưởng. Mọi khoản chênh lệch quỹ đều phải báo cáo giám đốc doanh nghiệp xem xét giải quyết.

Bảng kiểm kê quỹ do ban kiểm kê quỹ lập thành 2 bản:

- 1 bản lưu ở thủ quỹ

- 1 bản lưu ở kế toán quỹ.

 

 

Ghi chú: (*) Trường hợp kiểm kê vàngtiền tệ thì cột "Diễn giải" phải ghi theo từng loại, từng thứ.

 

 

Thông tư 200-2014. mẫu số 08 b - tt - bảng kiểm kê quỹ
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!