Thông tư 133- 2016. mẫu số s02b-dnn -số đăng ký chứng từ ghi sổ

Thông tư 133- 2016. mẫu số s02b-dnn -số đăng ký chứng từ ghi sổ

 

THÔNG TƯ 133- 2016. MẪU SỐ S02B-DNN -SỐ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ

 

Đơn vị: …………………………..

 

Địa chỉ: …………………………...

Mẫu số S02b-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

SỐ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ

Năm ...

Chứng từ ghi sổ

Số tiền

Chứng từ ghi sổ

Số tiền

Số hiệu

Ngày, tháng

Số hiệu

Ngày, tháng

A

B

1

A

B

1

 

 

- Cộng tháng - Cộng tháng
- Cộng lũy kế từ đầu quý - Cộng lũy kế từ đầu quý

- Sổ này có .... trang, đánh số từ trang số 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ:...

 


Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

 

Ngày ... tháng ... năm ...
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

Thông tư 133- 2016. mẫu số s02b-dnn -số đăng ký chứng từ ghi sổ
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!