Thông tư 133- 2016. mẫu số s02c1 - dnn- sổ cái

Thông tư 133- 2016. mẫu số s02c1 - dnn- sổ cái

 

THÔNG TƯ 133- 2016. MẪU SỐ S02C1 - DNN- SỔ CÁI

 

Đơn vị: …………………………..

 

Địa chỉ: …………………………...

Mẫu số S02c1-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

SỔ CÁI

(Dùng cho hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ)

Năm:………….

Tên tài khoản……….

Số hiệu:……….

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ ghi sổ

Diễn giải

Số hiệu TK đối ứng

Số tiền

Ghi chú

Số hiệu

Ngày, tháng

Nợ

A

B

C

D

E

1

2

G

- Số dư đầu năm
- Điều chỉnh số dư đầu kỳ
- Số phát sinh trong tháng

 

 

- Cộng số phát sinh tháng

x

x

- Số dư cuối tháng

x

x

- Cộng lũy kế từ đầu quý

x

x

- Sổ này có .... trang, đánh số từ trang số 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ:...

 


Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

 

Ngày ... tháng ... năm ...
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

 

Thông tư 133- 2016. mẫu số s02c1 - dnn- sổ cái
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!