Thông tư 133- 2016. mẫu số s03a – dnn- sổ nhật kí chung

Thông tư 133- 2016. mẫu số s03a – dnn- sổ nhật kí chung


THÔNG TƯ 133- 2016. MẪU SỐ S03a – DNN- SỔ NHẬT KÍ CHUNG

 

Đơn vị: …………………………..

 

Địa chỉ: …………………………...

Mẫu số S03a-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG

Năm...

Đơn vị tính:…………..

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Đã ghi Sổ Cái

STT dòng

Số hiệu TK đối ứng

Số phát sinh

Số hiệu

Ngày, tháng

Nợ

A

B

C

D

E

G

H

1

2

Số trang trước chuyển sang

 

 

 

Cộng chuyển sang trang sau

x

x

x

- Sổ này có .... trang, đánh số từ trang số 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ:...

 


Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

 

Ngày ... tháng ... năm ...
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

 

Thông tư 133- 2016. mẫu số s03a – dnn- sổ nhật kí chung
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!