Thông tư 133- 2016. mẫu số s03a1- dnn – sổ nhật kí thu tiền

Thông tư 133- 2016. mẫu số s03a1- dnn – sổ nhật kí thu tiền


THÔNG TƯ 133- 2016. MẪU SỐ S03a1- DNN – SỔ NHẬT KÍ THU TIỀN

 

Đơn vị: …………………………..

 

Địa chỉ: …………………………...

Mẫu số S03a1-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

SỔ NHẬT KÝ THU TIỀN

Năm...

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Ghi Nợ TK ……

Ghi Có các TK

Số hiệu

Ngày, tháng

Tài khoản khác

Số tiền

Số hiệu

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

E

Số trang trước chuyển sang

 

 

Cộng chuyển sang trang sau

- Sổ này có .... trang, đánh số từ trang số 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ:...

 


Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

 

Ngày ... tháng ... năm ...
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

Thông tư 133- 2016. mẫu số s03a1- dnn – sổ nhật kí thu tiền
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!